LEAB018D Практически курс по немски език

Анотация:

Студентите получават основни познания по езика и развиват умения на ниво А2, залегнали в Европейската езикова рамка.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) ДО

Преподавател(и):

преп. Нора Кръстева  
 Даниела Петрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

1). знаят синтактичните, лексикални и граматични особености на езика на ниво A2:

1. сравнителна и превъзходна степен

2. глаголи с дателен падеж и с две допълнения

3. модални глаголи в претеритум (мин. несв. вр.)

4. подчинени изречения за причина и време и др.

5. перфект (мин. св. вр.)

6. предлози с винителен или дателен падеж

7. страдателен залог

8. склонение на прилагателните

9. възвратно местоимение във винителен падеж

10.глаголи с предлози

2). могат да ползват езиковия материал и комуникативните стратегии, залегнали в изискванията за владеене на езика на ниво A2:

1. могат да разбират отправени към тях благопожелания и сами да правят такива

2. могат да изразяват мнение за дрехи и жилища

3. да изразяват предимства и недостатъци

4. да разказват за минали неща

5. да правят предложения

6. да попълват документи за кандидатстване за работа

7. да участват в интервю за работа

8. да общуват по теми от ежедневието и политиката
Предварителни изисквания:
Владеене на езика на ниво А1.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. 1. Това ти стои добре!
 2. 2. Празници, приятели, семейство
 3. 3. Съвместно съжителство
 4. Станция 1 Подготовка за тест Тест 1
 5. 4. Училището и след него
 6. 5. Новото жилище
 7. 6. Мобилни в града
 8. Станция 2 междинен тест
 9. 7. Това ми харесва
 10. 8. Ела с мен!
 11. 9. Търсене на работа
 12. 10.Ежедневие и медии
 13. 11.Политиката и аз
 14. 12.При нас и при вас
 15. ФИнален тест и устно оценяване

Литература по темите:

1). Основна:

Lemcke, Rohrmann, Scherling: Berliner Platz 2 NEU. Deutsch im Alltag, Lehr- und Arbeitsbuch, Langenscheidt Verlag 2010

Lemcke, Rohrmann, Scherling: Berliner Platz 2 NEU. Deutsch im Alltag, Intensivtrainer, Langenscheidt Verlag 2010

Lemcke, Rohrmann, Scherling: Berliner Platz 2 NEU. Deutsch im Alltag, Audio CDs und DVD, Langenscheidt Verlag 2010

2). Допълнителна:

Klipp und Klar, Ubungsgrammatik Grundstufe Deutsch, Klett Edition Deutsch, 2000

Sage und schreibe, Ubungswortschatz Grundstufe Deutsch, Klett Edition Deutsch, 2002

Grundstufengrammatik fur DAF, Erklarungen, Ubungen und Schlussel, Hueber Verlag