LEAB017D Практически курс по испански език

Анотация:

Курсът се състои от 150 академични часа и е едносеместриален. Включва както семинари, така и практически занятия. Предполага различни форми на учебна работа: фронтална работа на преподавателя с цялата група; работа по двойки и в малки групи, самостоятелна работа. Основната цел на курса е успешното усвояване на испански език на ниво А2 според общоприетите нива за владеене на език от препоръчителната единна рамка на Съвета на Европа и достигане до ниво В1. Тази цел предполага:

• разширяване и обогатяване на езиковите знания и речевите умения, придобити в курс за ниво А1;

• развиване на лингвистичната и социо-комуникативната компетенции на обучаваните, позволяващи елементарно общуване на чужд език в ежедневието;

• усвояване на стратегии за успешна устна и писмена комуникация на чужд език чрез използване на основни изрази и познати думи.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) ДО

Преподавател(и):

преп. Свилена Джурковска  
гл. ас. Даниела Александрова  д-р
 Капка Николова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят и са усвоили:

• необходимата лингвистична компетентност (граматична, лексикална, фонетична), отговаряща на равнище А2 по езиковата рамка на Съвета на Европа.

• необходимата прагматична компетентност, отговаряща на равнище А2 по езиковата рамка на Съвета на Европа.

2) могат:

• при слушане да разбират най-често употребявани думи и изрази от области, които най-пряко се отнасят до тях (основна информация за тяхното семейство и непосредственото им обкръжение, пазаруване, работа и т. н.); да схващат същественото от кратки и ясни послания и съобщения.

• при четене да четат кратки, елементарни текстове; да откриват конкретна предвидима информация в обяви, реклами, проспекти, менюта, разписания и др.; да разбират кратки лични писма.

• при диалогична реч да общуват във всекидневни рутинни ситуации, изискващи пряк обмен на информация по познати теми; да водят кратък разговор.

• при монологична реч да опишат накратко с определен набор от изрази и изречения семейството си и околните, дома си и условията на живот, образованието си, настоящата или предишната си професионална дейност.

• при писане да напишат кратки бележки и съобщения; да водят обикновена лична кореспонденция, като описват събития и впечатления.


Предварителни изисквания:
Владеене на испански език на ниво А1 според препоръчителната единна рамка на Съвета на Европа.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Свободно време и развлечения: кино, спорт, спектакли.
 2. Ресторанти и храна.
 3. Професии и предмети, свързани с различните професии.
 4. Географски особености и околна среда.
 5. Технически напредък и основни технически термини.
 6. Исторически събития.
 7. Транспортни средства.
 8. Пътувания, всекидневие и работа.
 9. Животни и природа.
 10. Описание на външност и характер.
 11. Разказване на минали събития.
 12. Съпоставка на качества и характеристики на лица и предмети.
 13. Планове и бъдещи намерения.
 14. Испаноезични легенди.
 15. Туристически забележителности в Испания и Испаноамерика.

Литература по темите:

Библиография по темите:

- Янева, Д. и Мичев, Ст.; Испанско-български речник; Везни-4, София, 2001;

- Янева, Д. и Мичев, Ст.; Практическа испанска граматика; Везни-4, София, 2006;

- Янева, Д., Сиракова, В., Мичев, Ст.; «Paso A Paso»: Учебник по испански език + CD, Ниво A2+; Везни-4, София, 2011;

- «Prisma de ejercicios» Nivel A2. Continua, превод и адаптация Станимир Мичев; Колибри, София, 2008.