LEAB013D Разговор и слушане с разбиране (на английски език)

Анотация:

Курсът е практически и цели да доразвие уменията на студентите за слушане с разбиране и участие в разговор на английски език. Специално внимание се обръща на специфични техники и стратегии при вербална и невербална комуникация, както и на техники и стратегии за извличане на основна и специфична информация при слушане на различни видове текст и на специфични умения за предаване на информация при разговор със събеседник като се използват различни канали на комуникация.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) ДО

Преподавател(и):

доц. Мария Нейкова  д-р
гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни стратегии за извличане на необходима информация от различни аудио/видео източничници.

• Основни правила и стратегии за предаване на необходима информация при устно общуване с англоговорящи събеседници.

2) могат:

• Да използват набор от стратегии и тактики за извличане и предаване на информация при различни форми на устно общуване.


Предварителни изисквания:
Ниво на владеене на английски език В2+ по ОЕЕР

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Comparing information from different sources
 2. Predicting the content
 3. Sharing your cultural perspective
 4. Applying general concepts to specific data
 5. Examining vocabulary in context
 6. Guessing vocabulary from context
 7. Building background knowledge on the topic
 8. Eliciting a conclusion
 9. Personalizing the topic
 10. Main ideas and supporting details
 11. Summarizing information from a chart
 12. Summarizing a case study
 13. Understanding paraphrases
 14. Listening for specific information
 15. Comparing information from different sources

Литература по темите:

Academic Encounters 4, Cambridge 2012

Barrass, Robert, Speaking for Yourself, A Guide for Students, Routledge, 2006