LEAB010D Езиците на ЕС

Анотация:

Курсът запознава студентите с официалните езици на страните от Европейския съюз като способства:

• да формира у студентите обща рамка за ориентиране в езиковото многообразие на ЕС;

• да се ориентират в специфичната им фонетика и графика;

• да разпознават характерни изрази;

• да разпознават характерни антропоними и топоними;

• да се ориентират в езиковите семейства и групи и да ги ситуират на езиковата карта на ЕС;

• да придобият основни знания за езиковата политика на ЕС и на държавите-членки, в частност Франция и България;

• да създаде нагласа за сравнителни изследвания на езиците и езиковите политики в държавите-членки.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р
доц. Мария Стамболиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• езиците на ЕС в тяхната взаимосвързаност и взаимо-обусловеност ;

• кои са официалните езици в Европейския съюз и къде се излолзват;

• как изглежда писмен текст на всеки от официалните езици на ЕС;

• кои са фонетичните особености на езиците на ЕС;

• кои са характерните за страните в ЕС антропоними и топоними.

• политиките за опазване на езиковото многообразие като основополагащ принцип на ЕС.

2) могат:

• да разпознават и ситуират на географската карта на ЕС основните езици, езикови семейства и езикови групи;

• да разпознават официалните езици на територията на ЕС;

• да свързват знанията си за езиците на ЕС със съответстващите им национални, културни и географски реалии;.

• да разбират и четат имена, надписи и съобщения на официалните езици на ЕС;

• да изписват правилно имена и изрази, характерни за официалните езици на ЕС.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения

Ниво на владеене на английски език В1+ по ОЕЕРФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Националните държави в ЕС и техните езици. Основни езикови семейства и езикови групи в Европа
 2. Официалните езици на страните-членки на ЕС. Моноцентрични и плурицентрични официални езици.
 3. Славянски езици. – Първа част. Южнославянски езици. Български и словенски.
 4. Славянски езици – Втора част. Западнославянски езици. Чешки и словашки. Полски eзик.
 5. Балтийски езици. Латвийски и литовски език.
 6. Езици, непринадлежащи към езикови семейства. Гръцки език. Малтийски език. Ирландски език.
 7. Романски езици. Френски, италиански, испански. Португалски и румънски.
 8. Северно-германски езици. Датски и шведски.
 9. Уралски езици. Угро-фински езици. Естонски и финландски. Унгарски език.
 10. Други езици в ЕС: баски и уелски
 11. Езикови политики на ЕС. Многоезичието като политически принцип на ЕС.
 12. Езикови политики на националните държави- членки на ЕС.
 13. Езиците в България. Официален език, малцинствени езици, диалекти и говори. Езикова политика на Балканите?
 14. Есперанто и сходни проекти.
 15. Необходим ли е и възможен ли е общ език на ЕС? –дискусия.

Литература по темите:

Основна литература:

материали към курса в MOODLE

ec.europa.eu/languages/documents

Eurobarometer. Europeans and their languages.

europa. eu/ languages/bg/home

ec.europa.eu/ploteus

Допълнителна литература:

Електронно помагало - Институции на ЕС, 2010. Достъпно на: dadalos-europe.org/bg/grundkurs_4.htm

Бояджиева Р. и Янков Д. (ред.) Европа : История. Личности. Институции. Политики. Държави, С. 2007.

Хикс С., Политическата система на ЕС, Парадигма, С., 2007.