GENB028D Микроикономика

Анотация:

Дисциплината „Микроикономика” е основополагаща в обучението по икономика, управление и социални науки. Това се дължи, както на широката теоретична основа, която тя предоставя за по-нататъшно обучение в споменатите сфери, така и на инструментите, които тя използва за представяне на пазарните взаимоотношения. По-конкретно, тези инструменти и понятията, които се въвеждат чрез дисциплината, представляват фундамента на бизнес анализирането, маркетинга и стратегическото управление.

Курсът е предназначен за студентите в бакалавърските програми в рамките на департамент „Икономика“ на Нов български университет.

В рамките на тази дисциплина са изложени базисни теоретични постановки за основните пазарни сили и начините, по които те си взаимодействат. Наред с това, се поставя въпроса за постигане на пазарно равновесие и факторите, които влияят върху този процес. Анализират се отделните групи участници в пазарните отношения: 1) потребители и условия за осъществяване на рационален потребителски избор; 2) фирми и производствена функция на фирмата. Анализират се механизмите на вземане на решения в процеса на максимизация на ползите от отделните икономически субекти в условия на различни пазарни структури – съвършена и несъвършена конкуренция. Наред с това, поведението на пазарните участници се анализира и от гледна точка на ролите, които изпълняват на различните пазари в контекста на кръгооборота на стоковите и паричните потоци и обособяването на пазар на крайни блага и на пазар на производствени фактори. Целта на курса е да бъдат представени и обяснени основните концепции в съвременната микроикономическа теория и тяхната роля за разкриване същността на икономическите явления, както и да подготви студентите за изучаване на курса по „Макроикономика“ през следващия семестър от тяхното обучение.

прочети още
Счетоводство и контролинг - ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Елена Спасова  д-р
доц. Едуард Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните принципи, концепции и терминология в областта на микроикономическата теория;

• Източниците на информация за микроикономическите процеси и явления

2) могат:

• Да прилагат основните принципи и концепции на микроикономическата теория, както при решаването на теоретични казуси и икономически проблеми, така и при анализа на реални ситуация от съвременния икономически живот;

• Да използват правилно и умело източниците на литературни и статистически данни, необходими за осъществяването на икономически проучвания и анализи;

• Свободно да боравят с богатия концептуален и терминологичен арсенал на микроикономическата теория и да го прилагат активно в обучението си по другите икономически дисциплини, включени в учебната програма.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения в сферата на:

Няма предварителни изисквания.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение в икономическата теория: Микроикономика и макроикономика; Нормативен и позитивен икономически анализ; Правило „при равни други условия”; Командна пазарна система; Чист капитализъм; Пазар. Основни проблеми и принципи в микроикономиката: Алтернативна цена; Граница на производствените възможности; Маржинален анализ; Пазар на крайни блага; Пазар на производствени фактори.
  2. Пазарно търсене и предлагане и техните детерминанти: Закон за предлагането и закон за търсенето. Кривите на търсене и предлагане и причини за тяхното преместване. Ценови и неценови фактори на търсенето и предлагането. Пазарно равновесие и държавна намеса в ценообразуването Еластичност. Видове еластичност
  3. Теория за търсенето и потребителски избор Обща полезност на благата; Пределна полезност на благата; Бюджетно ограничение; Ефект на дохода; Ефект на заместването; Закон за намаляващата пределна полезност. Максимизиране на полезността Закон за равните пределни полезности; Потребителски излишък.
  4. Теория на пазарното предлагане - производство Производствена функция на фирмата. Производството в краткосрочен период. Общ и пределен продукт. Закон за намаляващата пределна възвръщаемост (производителност). Дългосрочен период на производството. Теория на пазарното предлагане– фирмени разходи Производство и разходи. Криви на производствените разходи в краткосрочен период. Постоянни, променливи и общи разходи. Криви на средните разходи. Пределни разходи и тяхната крива. Производствените разходи в дългосрочен период. Икономия и загуба от мащаба и неизменна възвръщаемост. Теория на пазарното предлагане– приходи и печалба Фирмени приходи и видове печалба. Излишък на производителя. Максимизиране на печалбата на фирмата. Минимизиране на загубата на фирмата.
  5. Съвършена конкуренция – концепция и предпоставки: Условия за съществуване на съвършена конкуренция. Търсене от гледна точка на отделната фирма в съвършена конкуренция. Общи приходи, общи разходи и обща печалба на фирмата. Пределни приходи, пределни разходи и пределна печалба. Правило за максимизация на печалбата при съвършена конкуренция. Съвършена конкуренция – условия за максимизиране на печалбата и минимизиране на загубата: Условия за максимизиране на печалбата и за минимизиране на загубата на фирмата в краткосрочен период. Критична и ликвидационна точки на фирмата. Индивидуална и пазарна криви на предлагането в краткосрочен период. Дългосрочно равновесие при съвършена конкуренция.
  6. Несъвършена конкуренция – концепция и предпоставки: Условия за съществуването на несъвършена конкуренция. Видове несъвършена конкуренция. Разлика между съвършена и несъвършена конкуренция. Наклон на кривата на фирменото търсене – изменение в зависимост от фирмената конкуренция на пазара. Чист монопол – крайна форма на несъвършена конкуренция: Чист монопол – определение. Съотношение между пределните приходи и пазарната цена. Определяне на предлаганото количество и цената от монополиста. Сравнение между пазарните механизми на чистия монопол и на съвършената конкуренция. Естествен монопол. Ценова дискриминация и държавна намеса при монопол. Монополистична конкуренция: Краткосрочно и дългосрочно равновесие и проблемът за икономическата ефективност. Причини за наличието на “излишни” производствени мощности. Олигопол и видове олигополни структури: Определение за олигопол. Дуопол – модел на Курно. Пречупена крива на търсенето. Картел – дилемата на затворника и антикартелно законодателство. Лидерство в цените.
  7. Пазар на производствени фактори Търсене и предлагане на производствени фактори. Комплементарни и заменяеми фактори. Показатели при факторните търсене и предлагане. Оптимизиране на разходите за производствени фактори. Еластичност на търсенето и предлагането на ресурси. Пазар на труда Фактори на търсенето на труд. Предлагане на труд – ефект на заместването и ефект на дохода. Фактори на предлагането на труд. Съвършена конкуренция на пазара на труда. Несъвършена конкуренция на трудовия пазар – монополистична експлоатация. Държавна намеса на трудовия пазар. Синдикати. Капиталов пазар и пазар на земя Капиталови блага. Възвръщаемост от капитала.Капиталов пазар. Инвестиции и спестявания, Лихвен процент. Пресмятане на настояща стойност на капиталов актив. Рента и квазирента. Особености на търсенето и предлагането на земя. Определяне на цена на земята.
  8. Пазарни дефекти и държавна намеса в икономиката Общо пазарно равновесие и необходимост от държавна намеса в икономиката. Оптимум по Парето, Ефективност на пазарните структури и пазарни дефекти. Публични блага. Роля на държавата в икономиката.

Литература по темите:

• Е. Сотирова, Л. Йотова. Принципи на микроикономиката. НБУ

• С. Ракарова. Пътеводител по микроикономика. НБУ

• С. Ракарова, Е. Спасова. Икономика. Уводен курс. НБУ

• Икономикс, колектив, Изд. “Тракия-М”, С., 1998.

• Стоядин Савов, Екатерина Сотирова, Микроикономика, Изд. „Тракия-М“, 1999

• С. Фишър, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи, Икономика. Основи на микро- и макроикономиката, Изд. “Отворено общество”, С., 1997.

• Атанас Узунов и колектив: „Микроикономика”, ГорексПрес, София, 2003

• Георги Манлиев, Микроикономика, Нов български университет, София, 2005

• Mankiw, Gregory: “Principles of Microeconomics”, 5th edition, South-Western CENGAGE Learning, 2008

• McConnel, Campbell, Stanley Brue, Sean Flynn: “Principles of Microeconomics”, 19th edition, McGraw-Hill

• Case, Karl E., Ray C. Fair, Sharon C Oster: “Principles of Microeconomics”, Pearson, 2008

• Taylor, John: “Principles of Microeconomics”, Houghton Mifflin Company, 2009

• Colander, David: Economics, McGraw-Hill, 2003

• Sloman, John: Economics, Sixth edition, Pearson, 2003

• Baumol, W., Alan Blinder: Economics: Principles and Policies, 11th edition, Cengage, 2010

• Samuelson, Paul, W. Nordhaus: Economics, 19th edition, McGraw-Hill, 2010