BAMB201D Социална и солидарна икономика

Анотация:

Курсът цели да създаде обща представа за същността, целите, характеристиките, формите, принципите и ценностите на Социалната и солидарна икономика в национален, европейски и световен мащаб. Раазглежда се в качеството й на алтернативен икономически и социален модел, допълващ социалните функции на държавата. Изтъкват се икономическите ползи от социалното предприемачество като фактор за стопанска автономост и социално овластяване на уязвими, маргинализирани или малцинствени социални и културни групи. Курсът предлага в дискусионен формат и конкретни примери за добри практики на Социална и солидарна икономика в България и в ЕС.

прочети още
Счетоводство и контролинг - ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Радосвета Кръстанова-Канева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) Студентите ще знаят:

• взаимовръзките и взаимоотношенията между Социална и солидарна икономика, социалните порблеми на обществата, политиките на Държавата и пазарната икономика;

• основните модели, форми, принципи и ценности, на които се основава Социалната и солидарна икономика.

2) Студентите ще могат:

• да свързват основни факти, явления, процеси, актьори и теории с техния социално-икономически, политически и исторически контекст;

• да синтезират и представят публично информация по различни теми от курса ;

• критично да оценяват и коментират текстове и информация от различни източници, свързана с разглежданите теми и проблеми;

• творчески и критимно да прилагат и оценяван знанието си в рамките на разработен от тях екипен проект.


Предварителни изисквания:
Базисни знания по икономика; обща култура, любознателеност и мотивираност за придобиване на нови знания и умения.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение в курса – запознаване и представяне на темите и материалите, очаквания от курса, изисквания, начин на протичане, оценяване.
  2. Самостоятелна работа
  3. Самостоятелна работа

Литература по темите:

Кръстанова, Р. (2021). От червена икономика към лилава икономика ? Алтернативни стопански модели и нова ценностна парадигма. Годишник „Икономика и бизнес“ 2019, департамент „Икономика“, НБУ.

Маринова, Ц. (2021). Социална и солидарна икономика и финанси на Балканите и в Европа. УИ „Св. Климент Охридски“.

Marinova, T. (2019). Social Enterprises Towards More Inclusive Economy: Mission (im)possible)? 2019, accessible sur: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1047&newsId=9365&furtherNews=yes