BCRM212 Семинар: Кръгла маса по предварително предложена тема

Анотация:

Курсът "Семинар: Кръгла маса по предварително предложена тема" е предназначен за студенти, които желаят да развият своите умения в анализа, комуникацията и критичното мислене. В рамките на този курс, студентите имат възможност да участват в динамична и интерактивна образователна среда, където се събират заедно, за да дискутират и представят различни теми, предварително определени от преподавателите.

Основната цел на курса е да насърчи активното участие и сътрудничеството между студентите. Те имат възможност да работят както индивидуално, така и в екипи върху конкретно определена тема, която предварително е предложена от преподавателите. Студентите трябва да проведат изследвания, съберат информация и представят своите анализи и изводи пред останалите участници в края на семестъра или по време на сесията.

Темите, които се обсъждат в рамките на курса, са широко разнообразни и могат да включват както въпроси от областта на комуникациите, социалното общуване, технологиите и бизнеса, така и от други области извън социалните науки.

В рамките на семестъра, студентите разполагат с време, за да работят върху своите теми и да развият своите аналитични и комуникационни умения. В края на семестъра, всички се събират заедно във формат на кръгла маса, където всеки студент или екип от студенти представя своите резултати. Този форум предоставя възможност за задаване на въпроси и обсъждане на различни подходи и методики на работа, както и за защита на своите тези и изводи.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

гл. ас. Христо Чукурлиев  д-р
 Николай Чирпанлиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След успешното завършване на семинара "Кръгла маса по предварително предложена тема", студентите ще притежават следните знания и умения:

1. Анализ и оценка на информация: Студентите ще бъдат в състояние да извличат, оценяват и анализират релевантна информация, свързана с определена тема или проблем. Те ще развият способността си да разбират и интерпретират различни източници на информация, като използват критично мислене и аналитични умения.

2. Комуникационни умения: Студентите ще усъвършенстват своите умения за ясно и ефективно представяне на информация пред публика. Те ще научат да структурират и организират своите идеи, да използват подходящи визуални помощни средства и да се изразяват с увереност пред аудиторията.

3. Работа в екип: Студентите ще имат опит в работата в екип, като сътрудничат с колеги, споделят и обменят идеи, и сътрудничат за постигане на обща цел. Те ще развият уменията си за ефективно комуникиране, слушане и решаване на конфликти в екипна среда.

4. Критично мислене и аргументация: Студентите ще бъдат насърчавани да развият критично мислене и способността си да аргументират своите идеи и позиции. Те ще се упражняват в изследване на различни гледни точки, анализ на силните и слабите страни на аргументите и развиване на умението си да представят убедителни и логични аргументи.

5. Публично представяне и защита: Студентите ще научат да представят своите резултати и анализи пред публичността и да защитават методите си на работа и тезите си. Те ще развият уменията си за отговаряне на въпроси, справяне с критика и изграждане на убедителни аргументи.

След успешното завършване на семинара, студентите ще бъдат добре подготвени да анализират и представят информация по конкретна тема или проблем, да комуникират ефективно пред публика и да сътрудничат в екипна среда. Те ще притежават ключови умения, които ще им бъдат полезни както в академичния, така и в професионалния живот.


Предварителни изисквания:
Не се изисква специална предварителна подготовка.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Изготвяне на план за работа.
  2. Проверка и подбор на източници.
  3. Стратегия за анализ, методология.
  4. Изготвяне на презентация.
  5. Представяне, дискусия и защита на резултатите.