BCRM203 Онлайн бизнес комуникация

Анотация:

Курсът "Онлайн бизнес комуникация" има за цел да осигури на студентите дълбоко разбиране и теоретично осмисляне на всички аспекти на комуникацията, които са от съществено значение за успешното функциониране на бизнес организации в онлайн средата. В рамките на курса ще се разгледат различните канали, методи и технологии, които се използват във виртуалното пространство, както и начините, по които те са еволюирали във времето.

Цели на курса:

1. Да развива дълбокото разбиране на студентите относно основните принципи и методи на онлайн бизнес комуникация.

2. Да предостави на студентите обширни познания за еволюцията на комуникационните технологии и техния принос за промяната на начините на комуникация в бизнеса.

3. Да насърчи аналитичното мислене и критичното оценяване на различните канали и методи на комуникация в онлайн средата.

4. Да предостави актуална информация относно новите тенденции в бизнес етикета и комуникацията, свързани с поколенията Зет и Игрек.

5. Да разгледа ролята на социалните мрежи и приложения като Линктин в бизнес комуникацията и как те се използват за постигане на бизнес цели.

6. Да се проучи важността на неформалното общуване чрез онлайн медиите и официалното представяне на бизнес организации в онлайн средата.

Допълнително, курсът ще обхване следните аспекти:

• Анализ на комуникационните модели и теории, които подкрепят разбирането на комуникацията в бизнес контекста и тяхната адаптация в онлайн средата.

• Изследване на възможностите и предизвикателствата, които се свързват с виртуалната комуникация и комуникацията на разстояние.

• Преглед на инструментите и техниките за ефективно управление на онлайн комуникацията в бизнес средата.

• Разглеждане на важността на културната и междуличностна компетентност в онлайн комуникацията и как те влияят върху бизнес взаимодействията.

• Анализ на новите тенденции в дигиталната комуникация и техните последици за бизнес сектора, включително влиянието на изкуствения интелект, автоматизацията и персонализацията.

• Разглеждане на етичните предизвикателства, свързани със социалните мрежи, защитата на данните и онлайн сигурността.

• Изследване на връзката между бизнес комуникацията и устойчивото развитие, включително комуникацията за корпоративна социална отговорност и устойчиви бизнес модели.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

гл. ас. Христо Чукурлиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще знаят и могат:

• Разбиране на принципите на ефективна онлайн комуникация: Студентите ще разберат основните принципи и стратегии за успешна комуникация в онлайн бизнес среда. Те ще разполагат със знания за избора на подходящи канали и методи на комуникация, както и важността на контекста и целите на комуникацията.

• Умение за използване на различни онлайн комуникационни инструменти: Студентите ще придобият умения за използване на социални мрежи, електронна поща, чат системи, видеоконференции и други онлайн инструменти за бизнес комуникация. Те ще бъдат в състояние да изберат и прилагат най-подходящите инструменти за съобщенията и целите си.

• Аналитично мислене и критично оценяване на комуникационния контекст: Студентите ще развият аналитични умения за разбиране на контекстуалните фактори, които влияят на онлайн комуникацията в бизнес средата. Те ще бъдат в състояние да оценяват ефективността и приложимостта на различни комуникационни подходи и да адаптират своята комуникация според нуждите и целите на бизнеса.

• Разбиране на новите тенденции в бизнес комуникацията: Студентите ще бъдат запознати с актуалните тенденции в бизнес комуникацията, включително въздействието на поколенията Зет и Игрек върху комуникационните предпочитания и стилове. Те ще бъдат информирани за последните развития в областта на социалните мрежи и дигиталните комуникационни технологии.

• Прилагане на бизнес етикет в онлайн среда: Студентите ще разберат важността на бизнес етикета и правилата за професионално поведение в онлайн комуникацията. Те ще разполагат със знания за подходящите комуникационни стилове, тон и поведение в различни ситуации и културни контексти.

• Умение за адаптиране към промяна и иновации: Студентите ще бъдат подготвени за променящата се бизнес среда и ще развият уменията си за адаптиране към нови технологии, иновации и комуникационни практики. Те ще бъдат в състояние да проследяват и разбират как новите технологии и принципи на комуникация променят бизнеса и как да се възползват от тях.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основни познания в областта на комуникациите: Студентите трябва да разбират основните понятия, модели и теории на комуникацията. Това включва разбиране на процесите на комуникация, взаимодействие между комуникаторите и получателите, и важността на контекста при комуникацията.

• Основни компютърни умения: Студентите трябва да бъдат запознати с основните функционалности на компютъра и операционната система, работа с уеб браузъри, използване на електронна поща и софтуерни приложения. Също така, да имат познания във възможностите и основните функции на социалните мрежи.

• Онлайн опит и лекота в работата с интернет: Знанията и опитът на студентите в работата с интернет и онлайн средата ще бъдат от полза. Това включва уменията за търсене на информация, навигация в онлайн пространството, управление на профили в социални мрежи и основни познания за онлайн сигурност.

• Бизнес разбиране: Понятия и основи на бизнес средата ще помогнат на студентите да разберат контекста, в който се използва онлайн комуникацията в бизнеса. Разбирането на основни понятия като клиенти, партньори, маркетинг, продажби и бизнес цели е от полза.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Значимостта на ефективната онлайн комуникация в бизнес средата.
  2. Анализ на различните канали и методи на онлайн комуникация и тяхното приложение в бизнес контекста.
  3. Ролята на социалните мрежи във взаимодействието с клиенти и партньори.
  4. Иновации и нови технологии във виртуалната комуникация и техните възможности за бизнеса.
  5. Комуникационни стратегии и принципи за постигане на успех в онлайн бизнес комуникацията.
  6. Етични предизвикателства и отговорност в онлайн комуникацията.
  7. Влиянието на културните различия в онлайн бизнес комуникацията и как да се адаптираме към тях.
  8. Разбиране на поколенията Зет и Игрек и тяхното влияние върху комуникацията в бизнеса.
  9. Изграждане на силни онлайн лични брандове и репутация.
  10. Тенденции в устойчивата комуникация и как бизнесът може да отговори на социални и екологични предизвикателства чрез комуникация.

Литература по темите:

1. Дейл Карнеги, "Общуването като път към успеха', Колибри, София 2012

2. Анна Вълканова, Корпоративен брандинг 4.0, Изток-Запад, София 2020

3. Майсторите на маркетинга разказват, Рой Комюникейшън, 2008

Средства за оценяване:

Текущо оценяване:

Кратки онлайн тестове: Кратки тестове, които проверяват разбирането на студентите за ключови концепции и понятия в онлайн бизнес комуникацията.

Анализ на случаи: Студентите ще анализират реални или измислени сценарии, свързани с онлайн бизнес комуникация, и предложения за подобрение.

Финално оценяване:

Проект за онлайн маркетинг кампания: Студентите трябва да създадат план и предложение за онлайн маркетинг кампания за измислен или реален бизнес. Оценява се тяхното разбиране за комуникационни стратегии, използвани инструменти и предложените мерки за успех.

Презентация и дискусия: По задание, студентите ще изследват и представят предизвикателство или тема относно онлайн бизнес комуникацията. Оценяват се способност да се анализира и изразява мнение, както и комуникационните умения по време на презентацията и дискусията.