BCRM202 Вербална бизнес комуникация

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа във формата на лекции и интерактивни семинари. Изисква се активност от страна на студентите и се предполага самостоятелна работа по предварително зададени теми, доклад по една от тях или участие по време на семинарите.

Курсът се чете на български език.

Практическите семинари се осъществяват на руски език.

Аспекти при формиране на оценката:

- участие в дебат по време на семинарите;

- реферат върху текст от посочената библиография по въпроса;

- резултат от тест, проведен по време на семестъра;

- изпитен резултат.

Целите на курса са:

- да подготви студентите към работата с дипломатически и управленски документи;

- да помогне на студентите да добият практически навици за съставяне и оформяне на международни документи като важен инструмент в професионалната дейност в дипломатическите служби или международни организации;

- да научи студентите квалифицирано да оценяват различните видове международни документи, техните стилистични и езикови особености.

Основната цел на курса е да формира у студентите навици за устна комуникация в сферата на бизнеса, необходима за изграждането им в качеството на магистри по бизнес комуникация с руски език, за успешна професионална реализация.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р
доц. Татяна Фед  д-р
доц. Ирина Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Знаят:

- основните исторически етапи на развитието на дипломатическото делопроизводство;

- нормативно-методическите материали по документирането на дипломатическата дейност;

- системата на дипломатическата документация;

- основните изисквания към оформянето на дипломатическите документи;

- езиковите и стилистичните особености на текстовете на дипломатическите документи;

- правилата на речевия етикет;

терминологията на документите.

Могат да:

- оформят грамотно проектите на основните дипломатически документи, с използване на речници и справочници;

- се ориентират в различните речеви ситуации в съответствие с целта на писменото общуване;

- адекватно да реализират в дипломатическите документи своите комуникативни намерения;

- редактират текстовете на дипломатическите документи с оглед на екстралингвистични, езикови и стилистични изисквания.


Предварителни изисквания:
Базисно ниво на владеене на руския и английски език

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. 1 І. Обща част /адаптационна/. 1. Същност и значение на дипломатическия протокол и церемониал. Протоколни изисквания за дипломатическа акция. Представителни елементи на протоколно-церемониалната дейност. Представително-церемониални прояви. Делегации и посещения. Протоколна практика на Република България.
 2. Документационното осигуряване и дипломатическата кореспонденция. Изискванията към дипломатическите документи. Дипломатическото делопроизводство, организация и значение на документационното осигуряване на дипломатическата служба. Дипломатическият документ. Дипломатическата кореспонденция. Конвенции, комюнике, меморандуми, декларации, заявления и изказвания на представителството, на министерството на външните работи, заявления и изказвания на представителите на държавата на международни съвещания, лична и вербална ноти, паметни забележки, частни писма от полуофициален характер, телеграми.
 3. Екстралингвистични изисквания към текста на дипломатическия документ /конфеденциалност, достоверност, целенасоченост/. Нейтрален тон на изложението, сдържаност, недопустимост на „повишения” тон. Предваряване на аргументацията на партньора.
 4. Ред и особености на оформянето и използването на дипломатическите документи.
 5. Вербална нота. Лична нота.Частни писма от полуофициален характер. „Памятная записка”.
 6. Меморандум. Послания на министрите на външните работи.
 7. Телеграми. Шифротелеграми. Информационни писма или тематични справки.
 8. Обзор на печата.
 9. Стилистични и езикови особености на документите в международните отношения.
 10. Дипломатическият подстил като разновидност на официално-деловия стил.
 11. Лингвистични, лексически и граматични особености на текстовете на дипломатическите документи.
 12. Терминология на дипломатическия подстил.
 13. Международен речеви етикет. Протоколни формули.
 14. Практически занимания – интерактивни семинари
 15. Практически занимания – интерактивни семинари

Литература по темите:

Антонии Р. Изкуството да бъдем убедителни. С., 1994.

Апостолова Г. Убеждаващата комуникация. С., 1999.

Апостолова Г. и др. Теория и практиката на писмената и устната комуникация. Благоевград, 1997.

Борисова Л., Ведър Й. Писмени и устни комуникации. Ботевград, 2008.

Соловьев Э.Я. Современный этикет. Деловой протокол. М., 1999.

Бабенко В.Н. Язык и стиль дипломатических документов. М., 1999.

Кожухаров М. Дипломация и протокол. С., 1999.

Фелтъм Р. Дипломатически наръчник. С., 1995.

Юзефович Л.А. „Как в посольских обычаях ведется...” М., 1988.

http://tortuga.angarsk.su/fb2/kzmine01/Protokol_i_etiket_diplomaticheskogo_i_delovogo_obscheniya.fb2_1.htm

Средства за оценяване:

100 % - текущо оценяване /50 % - тест, 50 % - презентация/