MBAM177 Интегрирани информационни системи за управление на бизнеса

Анотация:

Курсът запознава с информационните системи в бизнеса и изискванията към бизнеса за внедряване на информационна система. Изучава се жизнения цикъл на развитие на информационна система. Разглеждат се видове системи за автоматизация на офиса.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

доц. Надя Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса студентите:

- ще знаят

+ за видове информационни системи

+ за интегрираните информационни системи

+ за избор и внедряване на система в бизнеса

- ще могат

+ да идентифицират от каква система има нужда конкретен бизнес

+ да спазват правилата за внедряване на информационна система.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Информационни системи в бизнеса – история. Същност на интегрираните информационни системи (ERP). Доставчици на ERP. Предимства и недостатъци на ERP.
  2. Изисквания към бизнеса за внедряване на ERP. Реинженеринг в организацията – видове, оценка на риска. План за възстановяване на загубите.
  3. Жизнен цикъл на развитие на информационна система (SDLC). Етапи – характеристики, документация, дейности. Диаграма на Гант. Аутсорсинг.
  4. Управленска пирамида. Тенденции в управленската пирамида и в организационната структура в информационното общество. Класификация на ИС в бизнеса – според организационно, функционално ниво, според тяхната полза и според системната архитектура. Транзакционни ИС. Управленски ИС. DSS. ЕИС. ЕС.
  5. Основни функции от бизнеса, подкрепяни от ИС. Ползи за бизнеса, използващ ИС. Примерни решения за използване на ИС в бизнеса. Конверсия на данните.
  6. Методи за доставка на бизнес софтуер. Центрове за резерни данни – Data Centers. Системи за автоматизация на офиса. Системи за документооборот. Системи за е-гласуване. Примери. Предимства за бизнеса.
  7. Функционални пакети ERP. Системи за управление на връзки с клиенти – CRM. Системи за управление на процесите на доставка до клиента - SCM. Системи за поръчки, продажби и логистика – OSL. Интегрирани бази от данни в ERP.
  8. BI (Бизнес интелигентни системи). ИС в подкрепа на вземане на решения в бизнеса. Географски информационни системи (ГИС). Приложение на ГИС в бизнеса и в публичната сфера. Пространствена инфраструктура от данни.
  9. Данни, информация, знания. Промяна на информационните решения в общество на знанието. Съвременни решения за ползване на приложен софтуер в бизнеса – Cloud Computing.
  10. Технологични иновационни решения в управлението на бизнеса. Добри практики.

Литература по темите:

Актуални публикации в сп. CIO, 2011, 2012.

Онлайн източници.