VIPM407 Практика в УПИЗ или рекламна агенция

Анотация:

Практиката в УПИЗ или рекламна агенция, представлява самостоятелно изпълнение на професионални задачи в реални условия на упражняване на дадена професия. Практиката се провежда във външна институция или в Учебно-практическите и изследователски звена или в администрацията на НБУ.

• Студентите се запознават с реалния процес при създаване на рекламен продукт.

• Придобиват умения за работа по специализирано задание – бриф

• Придобиват умения за работа в екип.

• Комуникират с акаунти, арт директори и останалите членове на колектива.

• Комуникират с клиенти.

• Придобиват умения за презениране на своите проекти.

• Отстояват творческите си възгледи и позиции.

прочети още
Плакат и комуникативен дизайн

Преподавател(и):

доц. Калина Христова  д-р
доц. Дамян Дамянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите, които ще имат възможност да проведат практиката си в някоя от рекламните агенции се селектират по показани отлични резултати по поставените задачи в отделните курсове, активност и креативност и

портфолио.

Останалите студенти, показали по ниски показатели в обучението си в програмата ще имат възможност да работят по конкретна задача/кампания (възможно е практиката да се проведе като работа да е реален проект в специализирано ателие или УПИЗ)


Предварителни изисквания:
• Познания в областта на графичния дизайн и визуалната култура.

• Задължително боравене със специализирани програми и софтуер за създаване на рекламна графика.

• Рисувални и технически умения в проектирането.

• Отговорно отношение към поставените задачи.

• Фантазия и въображение.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Препоръчителната литература за теоретично подпомагане на успешното провеждане на практиката на студентите са заглавията от библиографията на специализираните курсове към програмата.

Средства за оценяване:

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРАКТИКАТА

Практиката протича от четири до шест седмици.

Институцията, в която се провежда практиката представя на Департамента писмено заключение за резултата от проведената практика.

Студентите представят подробен доклад за извършената работа в обем от минимум 10 страници и служебна бележка от институцията, че са провели практика с продължителност 120 часа на ръководителя на практиката след неговото приключване.

Студентите защитават устно представения доклад пред комисия, определена от ръководителя на Департамента.