VIPM406 Илюстративни техники в графичния дизайн

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с основни илюстративни техники в графичния дизайн. Разглеждат се различни автори и течения в плакатното изкуство от от края на XX и началото на XXI век. , както и актуалните тенденции. Като резултат от проведеният курс студентите реализират плакат в избрана от тях стилистика от разглежданите примери. Стиловото подражание развива у студентите умения за бързата графична и визуална адаптация към съвременните условия в графичния дизайн.

прочети още
Плакат и комуникативен дизайн

Преподавател(и):

доц. Калина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Завършилите курса студенти се запознават теоретично със съвременните стилове в плакатното изкуство.

• Завършилите курса студенти се запознават с постиженията на българското и световно плакатно изкуство от ХХ век и началото на ХI век.

• Разглеждат се емблематични автори и техните произведения.

• Получават се задълбочени подготовка и умения боравенето с различни изразни средства.

2) могат:

• Самостоятелно да създават проекти за плакати, изпълнение в различни илюстративни стилове.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Интереси в областта на плаката, графичния дизайн и визуалната култура.

• Боравене със специализирани програми и софтуер за създаване на рекламна графика.

• Рисувални и технически умения в проектирането.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• „Българският плакат“ – автор Светлин Босилков

• „Авторски плакат“ – автор Иван Газдов

• ОИ „Приложна графика“ – издания на СБХ, каталози от изложбите (1973-1990)

• „Биенале на българския театрален плакат – Димитровград, София“, каталози от изложбите (1980-1992)

• Сп. „Нагледна агитация“ – издания на ДИ „Септември“, (1979-1990)

• „Международно триенале на сценичния плакат – София“, каталози от изложбите (1995-2010)

• „Visual Cut Bulgaria“ – автор Андреан Нешев

• „Анонимният известен“ – автор Магдалина Станчева

Средства за оценяване:

Конферанс - 50%

Конферанс - 50%