VIPM405 Дизайн и графично оформление на опаковка и етикет I част

Анотация:

Курсът е етап от цялостното обучение по графичен дизайн. В него се обхващат всички съвременни форми на oпаковката. В цикъл от лекции и самостоятелна работа, студентите се запознават със спецификата и тенденциите във видовете опаковка и етикети. Анализират се основните комуникационни компоненти на опаковката – графика, цвят, шрифт, композиция. Проследяват се разликите и характерните графични и логични особености на видовете етикет. Изследва се творчеството на изявени майстори на графичния дизайн. Научават се етапите в проектирането и създаването на опаковката. Основен акцент в обучението по опаковка е самостоятелното проектиране на етикет и най-важните компоненти за постигане на цялостна визуалната идентификация на опаковката.

прочети още
Плакат и комуникативен дизайн

Преподавател(и):

доц. Калина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Завършилите успешно курса придобиват теоретични знания в историята на графичното оформление;

• Студентите ще могат компетентно да анализират съвременните посоки в комуникацията на етикета;

2) могат:

• Студентите усвояват професионални умения в проектирането и изпълнението в един от основните дялове на графичния дизайн – опаковката и етикета;

• Запознават се с многообразните графични похвати използвани в различните видове етикет;

• Натрупаните знания и опит дават основа за бъдеща реализация в областта на графичния дизайн и рекламната графика;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Интерес към графичния дизайн;

• Отношение към различните видове етикет;

• Умения и познания в областта на рисунката са предимство в обучението по графично оформление;

• Ползването на графични компютърни програми улеснява изпълнението на практическите задачи;

• Фантазия и чувство за хумор;



Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

• Шрифтът през вековете,В.Йончев,изд.Български художник,1964

• Книгата през вековете,В.Йончев,Български художник,1976

• BUCHGESTALTUNG,A.KARR,VEB VERLAG DER KUNST,Drezden,1963

• Typographia 2,OLDRICH NLAVSA,SNTL-NAKLADA TELSTVI TECHNICKE LITERAUTY,Praha,1981

• Техническо редактиране на книгата,Текла Малиновска,Людвик Сита,изд.Техника,1986

• Художественная структура книги,Ю.Герчук,издателство „Книга”,Москва,1984

• О книге,Генрих Гуссман, издателство „Книга”,Москва,1982

• Сетка,Аллен Херлберт, издателство „Книга”,Москва,1984

• Р.Барт,Печатна графика

• Ал.Капър,Типография

• О.Хлавса,Типография

• Харалд Ласуелд,Комуникацията

• Хр.Кафтанджиев,Визуална комуникация

• Ернст Каспрер,Философия на символичните форми

• Чарлз Морис,Естетика и теория на знаците

• Р.Барт,Въображението на знака

• У.Боумен,Графичния образ на информацията

• Хр.Кафтанджиев,Езикът на рекламата

• Греъм Колиър,Форма,пространство и виждане

• Димитър Арнаудов,Художникът и творбата

Допълнителна литература:

• Alan Fletcher, The art of looking sideways

• Alan Fletcher, Beware wet paint

• Paul Rand, A designer's art

• Robert Bringhurst, Elements of typographic style

• Michael Johnson, Problem solved

• Michael Evamy, Logo

• Beryl McAlhone, A Smile in the Mind

• Per Mollerup, Marks of Excellence: The History and Taxonomy of

Trademarks

• Friedrich Friedl, Nicolaus Ott, Bernard Stein, TYPO

• Ellen Lupton, Design Writing Research

• Ellen Lupton, Thinking with Type

• Ellen Lupton and Jennifer Cole Phillips, Graphic Design: The New Basics

• Sean Adams, Masters of Design: Logos & Identity

Средства за оценяване:

ТО1 - КОнферанс

ТО2 - Портфолио