VIPM404 Комуникативен дизайн

Анотация:

• Курсът обобщава основните компоненти в комуникативния дизайн.

• Приоритетно се разглеждат символиката и семиотичното съдържание, участващи и изграждащи в графичното форма.

• В него се обхващат всички съвременни проявления на визуалната идентификация.

• В цикъл от лекции и самостоятелна работа, студентите се запознават със спецификата и тенденциите във видовете комуникационни компоненти.

• Анализират се основните части – символ, знак, пиктограма, цвят, шрифт, композиция.

• Проследяват се разликите и характерните графични и логични особености на световно известни марки.

• Изследва се творчеството на изявени майстори на графичния дизайн.

• Научават се етапите в проектирането и създаването на система от комуникационни знаци.

• Основен акцент в обучението е самостоятелното проектиране на система от пиктограми и най-важните компоненти за постигане на цялостна визуалната идентификация.

прочети още
Плакат и комуникативен дизайн

Преподавател(и):

доц. Цветан Илиев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Завършилите успешно курса придобиват теорeтични знания в историята на логото.

• Те могат компетентно да анализират съвременните посоки в лого дизайна.

• Запознават се с многообразните изразни средства и техники използвани при съзадването на запазен знак.

• Завършилите курса студенти се запознават с постиженията на българската приложна графика през ХХ век.

• Разглеждат се емблематични автори и техните произведения.

• Получават се задълбочени подготовка и умения относно типографията и шрифтовите стандарти.

2) могат:

• Студентите усвояват професионални умения в проектирането и изпълнението в един от основните дялове на графичния дизайн – запазения знак.

• Самостоятелно да разпознават и анализират характерните особености, стилове и течения в лого дизайна на българската и световните практики.

• Самостоятелно да създават проекти за запазен знак.

• Получените познания се прилагат практически в разработваните задачи.

• Самостоятелно да разпознават и анализират спецификата и същността на запазените знаци през различни исторически етапи.

• Натрупаните знания и опит дават основа за бъдеща реализация в областта на графичния дизайн.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Бакалавърска диплома

• Интереси в областта на графичния дизайн и визуалната култура.

• Боравене със специализирани програми и софтуер за създаване на рекламна графика.

• Рисувални и технически умения в проектирането.

• Фантазия и чувство за хумор.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. „Българският плакат“ – автор Светлин Босилков

2. „Авторски плакат“ – автор Иван Газдов

3. ОИ „Приложна графика“ – издания на СБХ, каталози от изложбите (1973-1990)

4. „Биенале на българския театрален плакат – Димитровград, София“, каталози от изложбите (1980-1992)

5. Сп. „Нагледна агитация“ – издания на ДИ „Септември“, (1979-1990)

6. „Международно триенале на сценичния плакат – София“, каталози от изложбите (1995-2010)

7. „Visual Cut Bulgaria“ – автор Андреан Нешев

8. „Анонимният известен“ – автор Магдалина Станчева

Средства за оценяване:

ТО1 - Конферанс

ТО2 - Конферанс