MUSM103 Композиция I част

Анотация:

Курсът се състои от 60 часа разпределени в рамките на два семестъра и е предназначен за студенти от Магистърска програма „Композиция и дирижиране“ изучаващи специалностите композиция, дирижиране или друга специалност. Курсът е I част от група от 2 аудиторни курса, разпределени в четирите семестъра от обучението на студентите.

По време на обучението в него студентите се запознават с: основни понятия, термини, реалии и факти в музиката; с етапи на развитие на творческия процес, с принципи на създаване и начини на структуриране на музикалната творба, с основни композиционни системи, проблеми на нормата, хармонията и симетрията; с класическото и модерното в музиката.

Курсът има за цел да развие и задълбочи практическите умения и познанията на студентите в областта на композицията, да обогати тяхната творческа активност, да ги стимулира да разширяват познанията си в областта на различни съвременни композиционни техники.

прочети още
Композиция и дирижиране

Преподавател(и):

проф. Георги Арнаудов  д-р
проф. Стефан Драгостинов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основни идеи и понятия в музикалното изкуство; принципи на създаването на музикалната творба; възможни връзки с други изкуства; проблеми в музикалната интерпретация, разгледана и в обществен и културен контекст.

2) могат: да работят с основни понятия и факти, да прилагат своите познания при анализ на музикалната форма, да разпознават различни стилове, епохи и композиционни принципи и да правят класификации.


Предварителни изисквания:
• Да са завършили бакалавърска степен и курсът на обучение по музикалнотеоретични дисциплини - Теория на музикалните елементи, Хармония I и II част, Музикален анализ I и II част, Полифония I и II частФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Музикална тема – видове, характер, хармонизация, бас, темпо, динамика
 2. Двуделна форма – примери. Написване на малка пиеса за соло инструмент
 3. Триделна форма – примери. Написване на малка пиеса за соло инструмент
 4. Прости и сложни форми (А+А), (А+B+А), (А+B+C) и т. н.
 5. Написване на песен върху текст (куплетна форма) и пиеса за соло или два инструмента
 6. Класически форми – менует, марш, сюита и т. н. Написване на пиеси
 7. Рондо-форма. Написване на рондо за пиано или за два и повече инструмента
 8. Сонатина – форма. Написване на сонатина
 9. Соната, симфониета, симфония (сонатна форма). Написване на експозиция с две теми, разработка и реприза
 10. Запознаване с различните музикални форми на сонатата и симфонията. Написване на част или цяла соната или симфония за солов инструмент или оркестров състав
 11. Инструментален концерт. Видове, състави, солисти и оркестри
 12. Художествени композиционни средства – използване в разработката: полифонични форми – канон, фугато, фуга и др
 13. Написване на различни музикални форми ( пиеси за пиано или друг инструмент), в различните стилове: предкласика, класика, романтика, импресионизъм и някои течения – стилове на ХХвек с цел добиване на техническа сръчност и по-добро усвояване на характерните музикални черти на различните композиторски школи
 14. Написване на различни музикални форми ( пиеси за пиано или друг инструмент), в различните стилове: предкласика, класика, романтика, импресионизъм и някои течения – стилове на ХХвек с цел добиване на техническа сръчност и по-добро усвояване на характерните музикални черти на различните композиторски школи
 15. Прослушване на различни музикални произведения от световната музикална литература (с партитура или клавир) – анализ

Литература по темите:

Арнаудов, Георги. Бележки към разбирането на понятието стил в музиката от края на ХХ и началото на ХХI век. Българско музикознание (3-4 - 2013). сс. 182-200. ISSN 0204-823X

Арнаудов, Георги. Множествена естетика в музиката на постмодерността. Минимализъм и процесна музика. Българско музикознание (1 - 2012). сс. 52-70. ISSN 0204-823X

Холопов, Ю. Н.. Гармония. теоретический курс. Санкт- Петербург Москва Краснодар 2003.

Хофстатър, Дъглас. Гьодел, Ешер, Бах: Една гирлянда към безкрайността, С. Изток-Запад, 2011, 1104 стр.

Aldwell, Edward, Schachter, Carl, Cadwallader, Allen. Harmony and Voice Leading. Schirmer, 2010, 736 p.

Fux, Johann Joseph; Mann, Alfred; Edmunds, John The Study of Counterpoint from Johann Joseph Fux’s Gradus ad parnassum. New York: W.W. Norton & Co. 1965, 160 p.

Jeppesen, Knud Counterpoint: the polyphonic vocal style of the sixteenth century. trans. by Glen Haydon, with a new foreword by Alfred Mann. New York. 1992, 320 p.

Lang, Berel. The Concept of Style, NY, Cornell University Press; Rev Exp Su edition, 1987, 320 p.

Vicentino, Nicola. Ancient Music Adapted to Modern Practice. Edited by Claude V. Palisca; Translated by Maria Rika Maniates. Yale University Press, Nov 27, 1996 - 560 p.

Messiaen, Olivier „The Technique of My Musical Language”, Paris: Alphonse Leduc, 1944.

Read, Gardner „Music Notation”, New York: Allyn and Bacon, Inc., 1979.

Schoenberg. Arnold. Theory of Harmony. University of California Press 2010, 472 p.

Schroeder, Carl. Harmony and Theory: A Comprehensive Source for All Musicians. Musicians Institute Press, 1998, 160 p.

Zarlino, Gioseffo “Istituzioni armoniche”, tr. Oliver Strunk, in Source Readings in Music History. New York, W.W.

Средства за оценяване:

Условия за дипломиране в Специализация: Композиция

Една или повече творби за соло инструмент, камерен състав или оркестър (симфоничен/духов) с времетраене минимум 20 минути.