MUSM129 Авангардни и постмодерни направления в музиката

Анотация:

Курсът се състои от 60 часа разпределени в рамките на два семестъра и е предназначен за студенти от Магистърска програма „Музикално изпълнителско майсторство“ изучаващи специалностите композиция, дирижиране или друга специалност.

Курсът има за цел да изследва и разгледа развитието на европейски и световни музикални практики и стилови направления в логиката на тяхното историческо развитие и смисъла на функционирането им в един съвременен контекст на културна неопределеност и технологично информационно разрастване и всеобхватност.

В курса на обучение студентите ще се запознаят със знакови творби на съвременната музикална култура и основни естетически и теоретични идеи на техните автори.

прочети още
Композиция и дирижиране

Преподавател(и):

проф. Георги Арнаудов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1. Знаят:

- Имат обогатени научно-теоретични и практически познания в областта на различни съвременни направления и естетики.

- Имат обогатени научни познания за развитието на различните стилове и епохи в европейската музика

2. Могат:

- Да работят с различни научни и теоретични концепции в областта на културата, в динамична среда на разрастване на технологиите и неопределеност на културата.

- Да извършват същностен и съдържателен анализ на различни стилове и направления.


Предварителни изисквания:
Да са завършили бакалавърска степен и курсът на обучение по музикалнотеоретични дисциплини.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Състояние на съвременната култура.
 2. Музикалното изкуство от средата на 20 и началото на 21 в. Стилови белези.
 3. Поствоенния музикален авангард. Дармщадска школа.
 4. От тотална детерминираност към индетерминираност. Булез - Кейдж.
 5. Естетически и стилови белези в музиката на Карлхайнц Щокхаузен.
 6. Симфонизъм на 68 година. Симфонии на Берио и Шнитке.
 7. Постмодерния симфонизъм на 68 година. Новата германска школа - Рим, Бьозе.
 8. Полистилистика. Идеи, философия и стил в музиката на Алфред Шнитке.
 9. Идеи, философия и стил в музиката на Канчели, Гурецки и Арво Пярт.
 10. Процесна музика. Минимализъм. Възникване и основни положения.
 11. Филип Глас и Стив Райш. Аспекти на социалното в музиката I.
 12. Оперите на Джон Адамс. Аспекти на социалното в музиката II.
 13. Музикалния стил на границата между 20 и 21 век I. Културологичен контекст. Практически реализации.
 14. Линеарност и живописност в музиката на границата на две епохи.
 15. Видове музикални практики в съвременен контекст.
 16. Музиката на ХХІ век.

Литература по темите:

• Арнаудов, Георги. Бележки към разбирането на понятието стил в музиката от края на ХХ и началото на ХХI век. Българско музикознание (3-4 - 2013). сс. 182-200. ISSN 0204-823X

• Арнаудов, Георги. Множествена естетика в музиката на постмодерността. Минимализъм и процесна музика. Българско музикознание (1 - 2012). сс. 52-70. ISSN 0204-823X

• Льоса, Марио-Варгас. Цивилизация на зрелището. София: Колибри, 2013. 250 с.

• Холопов, Ю. Н.. Гармония. теоретический курс. Санкт- Петербург Москва Краснодар 2003.

• Хофстатър, Дъглас. Гьодел, Ешер, Бах: една гирлянда към безкрайността. София: Изток-Запад, 2011, 1104 с.

• Cage, John. Silence. Lectures and writings by John Cage. Middletown: Wesleyan University Press, 1973, 276 p.

• Cage, John. John Cage. Writer. Previously uncollected pieces. New York: Limelight Editions, 1993, 281 p.

• Hassan, Ihab. From Postmodernism to Postmodernity: the Local/Global Context. Critical Issues Series No. 3 (2000) and Philosophy and Literature 25, 1 (Spring 2001).

• Lang, Berel. The Concept of Style. Ithaka: Cornell University Press, 1987, 320 p.

• Lochhead, Judy, Joseph Auner. Postmodern Music/Postmodern Thought (Studies in Contemporary Music and Culture. New York: Routledge, 2001. 350 p.

• Lyotard, Jean-Francois. Musique et postmodernite. Montreal: Surfaces Vol. VI. 203, v.1.0F - 27/11/1996

• Lyotard, Jean-Francois. Post-Modern Condition: A Report on Knowledge. Appendix. Minneapolis, MN, USA: University of Minnesota Press, 1984, 138 p.

• Meyer, Leonard B. Music, the Arts, and Ideas: Patterns and Predictions in Twentieth-Century Culture, University of Chicago Press. 1997, 349 p.

• Meyer, Leonard B. (1997) Style and Music: Theory, History, and Ideology. Chicago: University оf Chicago Press. 1997, 376 p.

• Messiaen, Olivier „The Technique of My Musical Language”, Paris: Alphonse Leduc, 1944.

• Read, Gardner „Music Notation”, New York: Allyn and Bacon, Inc., 1979.

Средства за оценяване:

Текущо оценяване:

Практическа разработка

Есе

Финално оценяване:

Писмено изложение

Събеседване