MUSM418 Практика: Самостоятелна изпълнителска работа ІІ част

Анотация:

Самостоятелна изпълнителска работа е курс в който студентите изявяват публично придобитите практически умения във връзка с тяхната специалност в програма "Музика".

Изграждат умения за интерпретация на музика разнообразна в жанрово-стилово отношение.

прочети още
Композиция и дирижиране

Преподавател(и):

почетен професор Етиен Леви  д-р
 Наталия Афеян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Студентите придобиват сценични навици и поведение, необходими в тяхната практическа, творческа и сценична дейност
Предварителни изисквания:
Да притежават необходимите умения, позволяващи на студентите успешна сценична изява в ансамбъл или солово изпълнение

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Подготовка на концертна програма
  2. Изработване на концертен репертоар
  3. Концертни изяви

Литература по темите:

Всяка релевантна литература на български или друг език

Средства за оценяване:

Формирането на оценката е комплексно, въз основа на: практически задачи - практическа разработка, концертни изяви (концертно представяне на студента в минимум три концертни изяви от имено на НБУ). В края на семестъра всеки студент трябва да представи на електронен носител / за архив/ доказателствен материал от концертните си участия - снимки, афиши, аудио или видео.