MUSM346 Композиторски/диригентски анализ на партитурата II част

Анотация:

Курсът се състои от 30 часа разпределени в рамките на два семестъра и е предназначен за студенти от Магистърска програма „Композиция и дирижиране“ - Специализация Композиция.

Курсът е II част от група от 2 аудиторни курса, разпределени в първите два семестъра от обучението на студентите в магистърската програма.

Курсът има за цел да изгради навици за работа с автентичния нотен материал, да изследва и разгледа развитието на европейски композиторски практики от различни епохи и стилове, в логиката на тяхното историческо развитие и смисъла на функционирането им в един съвременен контекст.

прочети още
Композиция и дирижиране

Преподавател(и):

проф. Георги Арнаудов  д-р
проф. Стефан Драгостинов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• имат обогатени научно теоретични и практически познания в областта на различни съвременни композиционни техники.

• се запознават с основни теоретични принципи и практически умения за анализ на нотния материал.

• философски концепции, с проекцията на развитието на музикалния език и индивидуалния стил.

2) могат:

• да имат обогатени научно теоретични и практически познания за работата с автентичния композиторски текст.

• да работят с различни видове нотация в съвременните композиционни практики.


Предварителни изисквания:
• Да са работили и участвали активно в отделните и предишни фази на обучението.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Практика на съдържателния анализ на музикални произведения от симфоничния жанр.
  2. Анализ на различни симфонични произведения от епохата на Късния Романтизъм. Густав Малер, Рихард Щраус. Образни характеристики на музикалните творби.
  3. Анализ на различни симфонични произведения от епохата на Модернизма. Арнолд Шьонберг, Игор Стравински. Образни характеристики на музикалните творби.
  4. Анализ на различни симфонични произведения от следвоенния авангард. Оливие Месиан, Образни характеристики на музикалните творби.
  5. Анализ на различни симфонични произведения от експериментални композитори. Нови форми на нотация в симфоничните партитури. Джон Кейдж, Дьорд Лигети, Лучано Берио. Образни характеристики на музикалните творби.

Литература по темите:

• Абрашев, Божидар, Симфонична оркестрация, София : Музика, 1992, 334 стр., ISBN - 954-405-016-7

• Големинов, Марин. Проблеми на оркестрацията. София : Наука и изкуство, 1966 (1967). 520 стр. COBISS.BG-ID 1076598500;

• Римский-Корсаков Николай Андреевич. Основы оркестровки. Планета музыки 384 стр. ISBN978-5-8114-7866-8

• Шабунова, И. М. Инструменты и оркестр в европейской музыкальной культуре : учебное пособие / И. М. Шабунова. — 2-е изд., стер. — СанктПетербург : Планета музыки, 2018. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-2739-0.

• Цытович, В. И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, истории музыки и музыкальной педагогики : учебное пособие / В. И. Цытович. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-2412- 2.

Средства за оценяване:

Текущо оценяване:

Анализ - 50%

Практическа разработка - 50%

Финално оценяване:

Писмено изложение - 50%

Събеседване - 50%