MUSM252 Хармония и контрапункт I част

Анотация:

Курсът се състои от 60 часа разпределени в рамките на два семестъра и е предназначен за студенти от Магистърска програма „Музикално изпълнителско майсторство“ изучаващи специалностите композиция, дирижиране или друга специалност. Курсът е I част от група от 2 аудиторни курса, разпределени в четирите семестъра от обучението на студентите.

Курсът има за цел да изследва и разгледа развитието на европейските музикални практики в логиката на тяхното историческо развитие и смисъла на функционирането им в един съвременен контекст на културна неопределеност и технологично информационно разрастване и всеобхватност.

В първата година на обучението студентите изучават основните философски и теоретични концепции в европейската музика от готиката до класицизма. Те изучават, принципите, теорията и практиките на Фуксовия контрапункт и Римановата функционална хармония.

прочети още
Композиция и дирижиране

Преподавател(и):

проф. Явор Конов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Имат обогатени научно-теоретични и практически познания в областта на различни композиционни техники.

Основите на Фуксовия контрапункт и Римановата функционална хармония

Имат обогатени научни познания за развитието на различните стилове и епохи в европейската музика


Предварителни изисквания:
Да са завършили бакалавърска степен и курсът на обучение по музикалнотеоретични дисциплини.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Европейската музикална култура и нейното дефиниране – контексти, смисли, дебати
 2. Музикалнотеоретични обосновки. Контрапункт и функционална хармония. Доктрините на Фукс и Риман в съвременен контекст
 3. Темперацията на Аристоксен. Цели, система
 4. Ранни християнски обреди и практики. Доктрини на източния и западния обряд
 5. Амброзианска музика. Теория и практики
 6. Грегорианска музика. Теория и практики
 7. Възникване на многогласието. Видове примитивни форми на многогласие. Многогласен строеж
 8. Възникване на многогласието. Изворна литература - Musica enchiriadis, Кодекс на Каликст, Llibre Vermell
 9. Възникване на многогласието Общи характеристики. Композиционно технически приоми. Полифонични модуси
 10. Полифонични стилове и епохи. Романика, Готика, Ренесас, Барок. Полифонични школи. Ранни полифонични форми. Органум. Хилдегард от Бенген. Школа на Нотре Дам. Леонин и Перотин. Арс Антиква
 11. Преход към ренесансовата епоха. Мотет, изометрични мотети. Меса. Видове меси. Гийом де Машо, Гийом Дюфай, Жоскен дю Пре. Композиционни техники. Нидерландска полифонична школа. Меса, мотет,мадригал
 12. Презентации на студенти и дискусии

Литература по темите:

Хофстатър, Дъглас. Гьодел, Ешер, Бах: Една гирлянда към безкрайността, С. Изток-Запад, 2011, 1104 стр.

Aldwell, Edward, Schachter, Carl, Cadwallader, Allen. Harmony and Voice Leading. Schirmer, 2010, 736 p.

Fux, Johann Joseph; Mann, Alfred; Edmunds, John The Study of Counterpoint from Johann Joseph Fux’s Gradus ad parnassum. New York: W.W. Norton & Co. 1965, 160 p.

Jeppesen, Knud Counterpoint: the polyphonic vocal style of the sixteenth century. trans. by Glen Haydon, with a new foreword by Alfred Mann. New York. 1992, 320 p.

Lang, Berel. The Concept of Style, NY, Cornell University Press; Rev Exp Su edition, 1987, 320 p.

Vicentino, Nicola. Ancient Music Adapted to Modern Practice. Edited by Claude V. Palisca; Translated by Maria Rika Maniates. Yale University Press, Nov 27, 1996 - 560 p.

Schoenberg. Arnold. Theory of Harmony. University of California Press 2010, 472 p.

Schroeder, Carl. Harmony and Theory: A Comprehensive Source for All Musicians. Musicians Institute Press, 1998, 160 p.

Zarlino, Gioseffo “Istituzioni armoniche”, tr. Oliver Strunk, in Source Readings in Music History. New York, W.W. Norton & Co., 1950.

Средства за оценяване: