MUSM225 Оркестрация за симфоничен оркестър ІІ част

Анотация:

Курсът се състои от 30 часа разпределени в рамките на един сместър и е предназначен за студенти от Магистърска програма „Композиция и дирижиране“ - Специализация Композиция.

Курсът е II част от група от 2 аудиторни курса, разпределени в два семестъра от обучението на студентите.

Курсът има за цел да изследва и разгледа развитието на европейските музикални практики в развитието на оркестровата музика, де придобие основни познание за музикалните инструменти, като част от оркестровия апарат.

Студентите се запознават с основни теоретични постановки в оркестрацията, с развитието на оркестровите състави през различните стилове и епохи. Те имат възможност да развият своите познания в третирането на отделните оркестрови групи, като изследват въпроси на динамиката и акустиката, различното разположение на оркестровите състави и съвременни форми на оркестрация.

прочети още
Композиция и дирижиране

Преподавател(и):

проф. Георги Арнаудов  д-р
проф. Стефан Драгостинов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни музикални практики в оркестрацията.

• Имат обогатени научни познания за развитието на различните техники за оркустриране

• Най-нови световни тенденции в теорията и практиката на симфоничната оркесрация.

2) могат:

• Да работят с оркестровия апарат

• Да изследват различни негови функции и породени от това смисли

• Да реализират оркестрации и експериментират с различни състави на оркестъра.

• Да работят с основни стилови категории.


Предварителни изисквания:
• Да са работили и участвали активно в отделните и предишни фази на обучението.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Солиращи инструменти в оркестъра и оркестров фон. Лекция, упражнения 4 ч.
  2. Мелодичен и хармоничен педал в оркестъра Лекция, упражнения 4 ч.
  3. Регистри в оркестъра. Лекция, упражнения 4 ч.
  4. Хармоничен и мелодичен фон Лекция, упражнения 4 ч.
  5. Полагане на полифонични похвати в отделните оркестрови групи. Лекция, упражнения 4 ч.
  6. Звучности в оркестъра. Плътност. Лекция 2 ч.
  7. Звучности в оркестъра. Динамика. Изкуствени динамики – крешчендо декрешчендо Лекция 4 ч.
  8. Звучности в оркестъра. Баланс и комплексни тембри. Лекция 4 ч.

Литература по темите:

• Абрашев, Божидар. Симфонична оркестрация. Общи положения, София, Музика, 1996, 560 с.

• Абрашев, Божидар. Музикални инструменти, София, Музика, 1995, 288 с.

• Абрашев, Божидар. Илюстрована енциклопедия на музикалните инструменти, София, Кибеа, 2000, 322 с.

• Големинов, Марин. Проблеми на оркестрацията, София, Наука и изкуство, 1966, 519 с.

• Римский-Корсаков Н.А. Основы оркестровки, Российское музыкальное издательство. Типография М. М. Стасюлевича. T.I. (Текст). - XIV, 180, [2] с.: ноты. Т.II. (Партитурные образцы). – [2], 333, III с. 24,5х16,5 см. 1913,

• Adler, samuel. Study Of Orchestration. WW Norton, 2002

• Berlioz, Hector. A Treatise Upon Modern Instrumentation and Orchestration. Kessinger Publishing, 2007. 206 р.

• Blatter, Alfred. Instrumentation and Orchestration. Schirmer, 1997, 508 p.

• Jeppesen, Knud Counterpoint: the polyphonic vocal style of the sixteenth century. trans. by Glen Haydon, with a new foreword by Alfred Mann. New York. 1992, 320 p.

• Lang, Berel. The Concept of Style, NY, Cornell University Press; Rev Exp Su edition, 1987, 320 p.

• Vicentino, Nicola. Ancient Music Adapted to Modern Practice. Edited by Claude V. Palisca; Translated by Maria Rika Maniates. Yale University Press, Nov 27, 1996 - 560 p.

• Schoenberg. Arnold. Theory of Harmony. University of California Press 2010, 472 p.

• Schroeder, Carl. Harmony and Theory: A Comprehensive Source for All Musicians. Musicians Institute Press, 1998, 160 p.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 25 %

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 40 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 15 %

УСТЕН ИЗПИТ 15 %

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 15 %