VIPM222 Графични технологии ІI част

Анотация:

Графиката и графичните технологии като основен жанр в изобразителното изкуство. Курсът се занимава с изработването на едно художествено графично произведение върху различни основи или матрици, позволяващо мултиплицирането на изобразеното в различни графични техники - класически и съвременни. Целта на курса е запознаване с основните графични техники и технологии за изобразяване и отпечатване.

прочети още
Илюстриране и графични технологии

Преподавател(и):

ас. Васил Ангелов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

знания:

• композиционни похвати в рисуването и графиката

• историята на графиката, класическа и съвременна

умения:

• да създават произведения в класически и съвременни графични техники

• да изработват серия от матрици за дълбок и висок печат

• да отпечатват ръчно графичното произведение


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да са завършили бакалавърска програма по изкуствата или подготвителен блок от програмата.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Запознаване с техниката суха игла
 2. Анализ на творчеството на класически образци и автори
 3. Видове матрици и повърхности за гравиране
 4. Специфични инструменти и техники при гравирането на суха игла
 5. Пасери и определяне на работно поле и композиционен център
 6. Технически упражнения – гравиране на скала с различен натиск и щриховка
 7. Подготвителна рисунка - автопортрет
 8. Автопортрет – същинско гравиране
 9. Стилово разнообразие. Значение на тоналността на фона при сухата игла
 10. Изготвяне на подготвителни рисунки - пейзаж
 11. Изпълнение в материал - пейзаж
 12. Фигурална композиция. Планове и контраст
 13. Изпьлнение в материал – фигурална композиция
 14. Принципи за реализиране на тираж. Номерация и надписване
 15. Конферанс

Литература по темите:

Основна литература:

• Стоев, Борислав. Основи на графиката., Захарий Стоянов, София;

• Томов, Евтим. Дьлбокопечатните гравюри

• Чуховски, Петър. Рисунката – същност и проблематика., София, Изкуство, 1972;

Допълнителна литература:

• Tushinqham, Sidney. Etchings & dry-points, University of California Libraries, 1922

• Brooks, Catherine. Magical Secrets about Line Etching & Engraving: The Step-by-Step Art of Incised Lines, with an Appendix on Printing by Kathan Brown, Crown Point Press, 2007

• Leaf, Ruth. Etching, Engraving and Other Intaglio Printmaking Techniques, Dover Art Instruction, 1984

• Meek, James B. Art of Engraving: A Book of Instructions, 1973

• Tahir, Abe Jr . Jacques Hnizdovsky: Woodcuts and Etchings, 1987

Средства за оценяване:

ТО1 - Конферанс

ТО2 - Конферанс