MBRM516 Устойчиво развитие в международния бизнес

Анотация:

Курсът цели да даде обзорна и интердисциплинна основа за разбиране на взаимовръзката между устойчивото развитие – възприето в края на 20 век като нов универсален, интердисциплинен, екологичен и етичен модел за развитие - и съвременния международен бизнес. Въвеждат се основни понятия и термини, необходими за разбиране и анализ на изучаваната проблематика; разглеждат се основни теоретични подходи за дефиниране и оценяване на устойчивото развитие.

Устойчивото развитие и международният бизнес се разглеждат в комплексното им взаимодействие с екосистемите, обществата и културите, националните държави и регионалните и международните организации; представят се и основните характеристики на световния икономически ред, установил се в началото на 90-ге години на миналия век и произтичащите от него планетарни процеси, явления и проблеми. Дебатират се и критиките към модела на устойчивото развитие и се дискутират алтернативни глобални подходи към развитието.

В светлината на модела за устойчиво развитие се анализира интердисциплинарната същност на международния бизнес; глобалната перспектива на международния бизнес, както и характеристиките и основните участници в него.

Курсът подлага на разискване и анализ и някои от най-актуалните теми, характеризиращи връзката между устойчивото развитие и международния бизнес в началото на 21 век – глобалните климатични промени и въздействието им върху международната търговия и бизнес, добивът и разпределението на енергия, социалните, екологичните и нравствените дилеми, свързани с дейността на мултинационалните компании, новите транснационални споразумения за свободна търговия и обмен и реакциите, които те пораждат, моделите и практиките на корпоративна социална отговорност, възприети от икономическите актьори в международен план.

Акценти в курса представляват темите, посветени на международното право, новите глобални сили и новите транснационални организации, процесите на регионализация, регионално сътрудничество и интеграция, международната търговия и сътрудничество в рамките на най-новия етап на глобализацията и тяхното въздействие върху международния бизнес.

Курсът има за основна цел да изгради умения за комплексно разглеждане на проблемите на съвременния свят и системен, отговорен и етичен подход към решаването им.

прочети още
Международен бизнес и развитие ( на английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Радосвета Кръстанова-Канева  д-р
проф. Иван Боевски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1). Знаят :

Да свързват основни факти, явления, личности, организации, институции и научни теории, разгледани в курса, с техния социално-икономически, геополитически и културен контекст; да познават основните проблеми на връзката устойчивост - международен бизнес и да могат да ги коментират аналитично. Усвоили са основополагащи методологически умения за емпиричен социален анализ. Познават особеностите на устойчивия мениджмънт в глобализиращата се световна икономика и имат експертен подход при разглеждане на взаимоотношенията между устойчиво развитие и международен бизнес.

2). Могат :

Да четат и коментират критично текстове (научни и публицистични), свързани с анализ на проблеми на взаимовръзката между устойчивото развитие и международния бизнес; да синтезират информация по темите от курса и да я представят и дискутират публично. Да определят и осмислят сложните отношения, в които еволюира международният бизнес, в ситуация на безпрецедентни предизвикателства пред обществата и планетата от екологично, социално, стопанско и културно естество. Да развият умения за рационален и етичен анализ на проблемите, които да водят до решения от полза както за бизнеса, така и за обществото и за жизнената среда. Да разглеждат наученото в светлината на конктертния културен контекст и да подхождат лидерски и творчески при решаване на практически задачи. Да оценяват въздействието на международния бизнес върху други култури и общества и върху бъдещите поколения.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Добра обща култура - познаване на и боравене с основни факти, идеи, явления и процеси, свързани с икономиката, политиката и обществото, в тяхната взаимосвързаност и взаимообусловеност; аналитични умения и готовност за екипна работа.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Възникване и налагане на парадигмата на Устойчивото развитие. Исторически и социално-икономически контекст – от Римския клуб до Срещата на върха на ООН Рио+20.
 2. Характеристики и основни етапи в развитието на модела за Устойчиво развитие от 60-те години на 20 век до наши дни.
 3. Системен подход при изучаване на взаимоотношения между Устойчиво развитие и международен бизнес – теории, теми, актьори, конфликти.
 4. Проблеми пред съвременния международен бизнес. Търговска и инвестиционна дейност на фирмите извън националните граници през 21 век. Международни икономически отношения, търговия и бизнес в епохата на глобализация и интернационализация.
 5. Цели на ООН за Устойчиво развитиe и международен бизнес.
 6. Регионални измрения на взаимоотношенията Устойчиво развитие – международен бизнес. Устойчивото развитие в системата на Европейския съюз.
 7. Устойчиво развитие и международен бизнес в системата на Европейския съюз. Европйски Зелен пакт или „Зелена сделка“.
 8. Критики на установения модел на Устойчиво развитие. Алтернативни модели за развитие – „Нулев растеж”, Degrowth, Doughnut Economics и др.
 9. Актуални проблеми пред Устойчивото развитие и международния бизнес – глобални климатичните промени, загуба на биоразнообразие, ВЕИ и енергиен преход.
 10. Актуални проблеми пред Устойчивото развитие и международния бизнес - международен бизнес и права на Човека.
 11. Актуални проблеми пред Устойчивото развитие и международния бизнес - Новите глобални сили и страните от Третия свят. Разделението Север-Юг като проблем пред устойчивото развитие.
 12. Социални и етически измерения на взаимоотношенията между Устойчиво развитие и международнен бизнес. Социална и морална отговорност на международните фирми и корпорации. Справедлива търговия (Fair Trade), Устойчиво развитие и криминален международен бизнес.
 13. Социални и етически измерения на взаимоотношенията между Устойчиво развитие и международнен бизнес. Най- нови технологии и Изкуствен интелект (AI).

Литература по темите:

1. Цели на ООН за Устойчиво развитие : https://www.nsi.bg/bg/content/19408

2. Европейският Зелен пакт: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bgThe Age of Sustainable Development (2015), Jeffrey D. Sachs, New York: Columbia University Press.

3. Energy: Science, Policy, and the Pursuit of Sustainability (2013), Lloyd Orr, Robert Bent, Randall Baker (eds), Island Press.

4. Environment: Science, Policy and Value (2010), Randall Baker, Paradigma, Sofia.

5. Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development (1987). Gro Harlem Brundtland, and World Commission on Environment and Development, Oxford: Oxford University.

6. The Circular Economy: What, Why, How and Where (2019). Ekins, P. at al. OECD. UCL Institute for Sustainable Resources, University College London. (https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Ekins-2019-Circular-Economy-What-Why-How-Where.pdf).