MBAM883D Магистърски стаж

Анотация:

Основните цели на курса са:

• постигане на максимална обвързаност между научната теория по мениджмънт и нейните практически приложения в туристическата практика;

• създаване на реални възможности за иновативност и стремеж за развитие на творческото мислене и управленско поведение на студентите;

• осигуряване на възможности за цялостно прилагане на теоретичните постановки, изучавани в основните курсове в реална фирмена среда;

• повишаване мотивацията на студентите за по-задълбочено усвояване на научните парадигми;

• интегриране на изучаваните в НБУ курсове и създаване на възможности за участие на студентите в научно-изследователски проекти с национална и международна значимост.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес - ДО

Преподавател(и):

доц. Ирена Емилова  д-р
доц. Теодора Ризова  д-р
доц. Милена Караилиева  д-р
гл. ас. Маргарита Мишева  д-р
ас. Виолета Донева-Янкулова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• административните процедури за създаване и управление на нов и вече съществуващ бизнес;

• методите за изграждане на морално-етични ценности в мениджмънта и персонала на туристическите организации;

• специфичните условия за работа на бизнес организациите с публичните институции;

• приложенията на методите и подходите за работа в екип;

• законово-нормативната база, регламентираща създаването на туристическа фирма и нейното управление..

2) могат да:

• прилагат административните процедури за създаване и управление на туристически бизнес;

• извеждат и прилагат методите за структурно изграждане на туристическите организации, в т.ч. формирането на морално-етични ценности в мениджмънта и персонала, в контекста на тяхната организационна култура;

• прилагат ефективно управленските функции;

• изпълняват дейности с публични институции, произтичащи от съответните нормативни разпоредби;

• интерпретират законово-нормативната база, регламентираща създаването на нова фирма и нейното управление.


Предварителни изисквания:
Проверката и оценката на компетенциите на студентите се извършва на основата на изпълнението на конкретни практически задания в периода на провеждане на стажа в избрана туристическа организация. Защитата на стажа се осъществява от специално назначена за целта комисия. От студентите са изискват 150 учебни часа работа.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Указания за провеждането и отчитането на стажа, проведен в реална работна среда. Указания за попълване на документите в "Персоналната карта за провеждане на стаж".
  2. Провеждане на стажа в реална работа среда. Съвместна работа с менторите.
  3. Отчитане на стажа пред комисия, съгласно Процедурата на департамент "Администрация и управление"

Литература по темите:

Литература по темите:

Процедура за организиране на стажовете

Програма за провеждане на стажовете

"Персоналната карта за провеждане на стаж"

https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/diplomirane