MBAM882D Семинар: Управление на потребителското поведение в туризма

Анотация:

В рамките на семинара студентите ще могат да получат допълнителни знания и умения по отношение на управлението на потребителското поведение, анализирайки конкретни туристически обекти, организации и дестинации. Целта на семинара е да обобщи добрите практики и международния опит в областта.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес - ДО

Преподавател(и):

доц. Милена Караилиева  д-р
гл. ас. Маргарита Мишева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•основните характеристики на потребителите в туризма;

•възможностите за идентифициране потребителското поведение.

2) могат да:

•анализират потребителското търсене и поведение;

•проучват възможностите за играждане на лоялност;

•управляват новите потребителски модели.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: в областта на маркетинга.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Анализ на потребителското търсене и поведение при покупката на туристически продукти и услуги (конкретен туристически обект).
  2. Идентифициране на потребителското поведение и изграждане на лоялност.
  3. Управление на новите потребителски модели.

Литература по темите:

• Армстронг Г., Въведение в маркетинга, Класика и стил, София, 2013

• Великова Е., Дизайн и мода в туризма, УИ Стопанство, София 2008

• Димова Н., Маркетингови аспекти на емоционалното пазаруване, НБУ, София, 2013

• Дуранкев Б. и кол., Ключ към маркетинга, УИ Стопанство, София, 2011

• Иванов С., Иванов М., Професионална етика и туристическо поведение, ФорКом, София, 2011

• Забунов Г., Потребителско поведение: Теория и изследване, Авангард Прима, Софя, 2019

• Залтман Дж., Как мислят потребителите? : Незаменими прозрения за "манталитета" на пазара, Прев. от англ. език Людмила Андреева, Класика и Стил, София, 2005

• Караилиева, М. Психология на туристическото поведение, Авангард Прима, София, 2012

• Катранджиев Х., Постаджиян К.,Въведение в рекламния бизнес, Издателски комплекс УНСС, София, 2014

• Кехайова-Стойчева М., Потребителско поведение, Икономически университет - Варна, 2009

• Кръстева Н., В2В маркетинг и продажби, Авангард Прима, София, 2008

• Кръстева Н., Маркетинг и поведение на потребителите, Авангард Прима, София, 2007

• Кръстева Н., Нано маркетинг, Авангард Прима, София, 2012

• Маркова Бл., Поведение на потребителя, НБУ, София, 2007

• Младенова Г., Маркетингово планиране, УИ Стопанство, София, 2006

• Петрова А., Потребителско поведение и реклама: Психологически аспекти, Делова седмица консулт, София, 2004

• Соломон М., Потребителското поведение: Да купуваш, да имаш, да бъдеш, Прев. Людмила Андреева, Изток-Запад, София, 2011

• Тири К., Руе Ж., Микроикономически подход: Да разбираме предприемаческото и потребителското поведение, рев. от фр. ез. Милен Шипчанов, НБУ, София, 2014

• Peppers D., Rogers M., Managing customer experience and relationships: A strategic framework, Hoboken Wiley, 2017