MBAM881D Проект: Иновационен и инвестиционен мениджмънт в туризма

Анотация:

Основните цели на учебната дисциплина са както следва:

• да даде “ядро” знания в областта на теорията и практиката на инвестиционния и иновационния мениджмънт

• да изгради необходимата базова управленска подготовка

• да формира умения за анализ на управленския процес, организационните структури, мотивацията на персонала, лидерството и стиловете на ръководство

• да развие умения за работа в екип

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес - ДО

Преподавател(и):

доц. Милена Караилиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• видовете иновации, особеностите им и източниците и методите за разработване на иновационни идеи и решения

• инвестиционните приоритети в туризма и особеностите на предприемаческия инвестиционен мениджмънт

2) могат:

• да управляват иновациите в туристическите предприятия

• да организират иновационната дейност в различни форми на иновационно сътрудничество

• да провеждат инвестиционна политика съобразена с рискове и възвръщаемост на инвестициите в туризма


Предварителни изисквания:

•Студентите да имат знания и/или умения:

• микроикономика;

• макроикономика;

• основи на финансите

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1 Иновации и иновационни процеси.Особености на съвременните иновации.Класификация на иновациите.Иновационен процес.Линейни и нелинейни модели на иновационния процес. 2 Източници и методи за разработване на иновационни идеи и решения. 3 Иновационен мениджъмънт.Управление на иновациите в туристическите предприятия. 4 Организиране на иновационната дейност.Форми на иновационно сътрудничество(бизнес инкубатори, технологични паркове, мрежови организации, клъстери) 5 Инвестиционният процес:цели,задачи,проблеми. Стратегии и политики в инвестиционния процес. Финансови системи и пазари. 6 Инвестиционна политика: същност и предизвикателство. 7 Инвестиционни приоритети на туризма 8 Кредитоспособност на туристическите фирми. 9 Регионални аспекти на инвестиционната политика 10 Оперативните програми и развитието на туризма у нас. 11 Рискове и възвръщаемост на инвестициите в туризма. 12 Инвестиционна политика и диверсификация на туристическото развитие. 13 Особености на инвестициите в недвижимост. 14 Съвременният инвестиционен мениджъмнт 15 Предприемачески инвестиционен мениджмънт в туризма- особености

Литература по темите:

Танева, Н., Иновационен мениджмънт, изд. Кинг, 2007, ISBN 9789549518405

Греъм, Б, Интелигентният инвеститор, изд. Изток- Запад, 2021, ISBN 9786190108160