MBAM666D Проект: Управление на консултантския бизнес в туризма

Анотация:

Проектът има за цел да надгради вече получените знания в областта на бизнес консултирането в туризма, като предостави възможност на студентите да моделират собствена разработка, която да подпомогне консултантската им дейност в бъдеще.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес - ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Маргарита Мишева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят:

•основните принципи на работа при осъществяването на консултантска дейност;

•особеностите на консултантската дейност в туризма;

•основните етапи на консултантските проекти;

•основните методи за оценяване на резултатността на консултирането..

2)могат да:

•оценяват условията и последствията от предприетите организационно-управленски решения;

•участват в реализирането на програми за организационни изменения;

•разработват процедури и методи за контрол;

•осъществяват подбор на информацията, необходима за изпълнение на консултантски проект;

•разработват консултантски проекти;

•съставят отчет за работата по проекта.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: в областта на мениджмънта, икономиката и маркетинга.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Разработване на консултантски проект

Литература по темите:

Основна и допълнителна литература:

•Димов, О., Хитов, Н., Въведение в консултантския бизнес, RACIO-90, 1994г.

•Дилков, Цв., Управленско консултиране /учебно пособие/, „Нова Звезда, С., 2008

•Мишева, М., Консултингът на туроператорите при проектиране на туристически дестинации, Авангард Прима, София, 2013

•Рибов, М., Янева, М. и колектив, Туристическа политика, гл. 10 - “Управленско консултиране на проекти”, Тракия-М, София, 2010

•Станимирова, М., Организация на бизнес консултантската дейност, „Наука и икономика”, Варна, 2016

•Токмакова, Н.О., Адриянова, М.В., Менеджмент консалтинг, М., 2009

•Янева, М. Основи на консултинга в туризма, Авангард Прима, София, 2010

•Янева, М.,Управленско консултиране при разработване и промоциране на туристически продукт по избрани дестинации, Авангард Прима, София, 2011

•Янева, М., Приложни аспекти на управленското консултиране в туроператорския бизнес, Авангард Прима, 2016

•Янева, М., Управленско консултиране при популяризиране на пакетни продукти на туроператори, Авангард Прима, София, 2020

•Biech, E. The business of consulting. The basics and beyond. Second edition. Published by Preiffer, San Francisco, CA, 2007

•Biech, E. The consultant’s quick start guide. Second edition. Published by Preiffer, San Francisco, CA, 2009

•Кubr, М. Management consulting, A Guide to the profession. Geneva, International labor office, 2002

•Mc.Kenna,C.D. The Word’s Newest Profession. Management consulting in the Twentieth

•Century. Cambridge University Press, 2006

•FEACO Information Documents, www.feaco.org.