MBAM225D Summer School: Marketing Management

Annotation:

Лятна школа: Маркетинг мениджмънт, цели да разшири практическото поле на обучение в МП Маркетинг мениджмънт като даде възможност на студентите да участват в реализирането и школата посредством свои научни и изследователски разработки.

Студентите ще се срещнат с бизнес казуси и тяхната практическа реализация.

прочети още
Marketing Management (in Bulgarian) Distance Learning

Lecturers:

Assoc. Prof. Nadejda Dimova, PhD
Asst. prof. Dimitar Trendafilov, PhD
Prof. Ivan Boevski, PhD

Course Description:

Competencies:

Студентите ще получат на практика познания за реалното осъществяване на маркетинговите процеси.

След участието си в Лятна школа: Маркетинг мениджмънт студентите ще са усъвършенствали своите умения свързани с аспектите на приложния маркетинг мениджмънт и ще приложат на практика своите изследователски умения.


Prerequisites:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Управление на маркетинга;

• Приложни характеристики на маркетинг мениджмънта.Types:
Distance

Types of Courses:
Internship

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

  1. Студентите следва да разработят и да представят (писмено и по време на школата) изследователски проект по зададен практически казус и/ или по темата на лятната школа като например: Същност и специфика на Content marketing. Темата, която ще разработите, следва да представя на същността на маркетинга на съдържанието, като направите преглед на литературата с коректно цитиране на източниците. При разработката на темата Вашата цел е не само да представите същността на маркетинга на съдържанието, но и да определите мястото му комуникационния маркетингов микс. Всяко от Вашите твърдения трябва да бъзе подкрепено с пример на приложението на content marketing. Разработките трябва да бъдат в обем до 15 стандартни страници, вкл. фигурите и таблиците. В общия обем не се включват заглавна страница, съдържание и използване литература.

Bibliography:

1.Младенова,Г., Н.Димова, Основи на маркетинга, НБУ, 2009

2.Балева, В., колектив, Стокова политика. С., УИ “Стопанство”, 2000.

3.Дибб, С. Практическоеруководство по сегментированиярынка. “Питер”, 2001.

4.Диксон, П., Управление маркетингом, М., 1997.

5.Доганов, Д., Дуранкев, Б. Реклама и насърчаване на продажбите, УИ “Стопанство”, 1998.

6.Желев С. Маркетингови изследвания: методология и организация.УИ”Стопанство”, 1995

7.Зайлер А. Маркетинг: успешно реализиране в практиката. С., “Информа”, 1993, 1-7.

8.Класова Св., колектив, Маркетинг. УИ”Стопанство”, 2002.

9.Котлър Ф., колектив, Еволюция на маркетинга, “Класика и стил”, 2003.

10.Котлър Ф. Управление на маркетинга: структура на управлението на пазарното предлагане. “Класика и стил”, 2002.

11.Котлър Ф. Котлър за маркетинга: Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите. “Класика и стил”, 2000.

12.Котлър Ф. Управление на маркетинга, “Графема”, 1996

13.Младенова Г. Маркетингови анализи. Тракия-М, 2000.

14.Младенова Г. Стратегическо маркетингово планиране. УИ “Стопанство”, 1998.

15.Прайд У. Феръл О. Маркетинг: концепции и стратегии. “Форком”, 1994.

16.Рийс, Ал. Фокус: бъдещето на вашата компания зависи от него. “Класика и стил”, 2002.

17.Рийс, Ал., Траут, Дж. Неизменните 22 закона на маркетинга, “Класика и стил”, 2000.

18.Траут, Джак, С. Ривкин. Бъди различен или умри. Кръгозор.2000.