MBAM301D Marketing Financial Services

Annotation:

Промените, които настъпиха през последните години във външната и вътрешната среда на финансовите институции, обуславят силния интерес към приложението на маркетинга в управлението им. Финансовите институции се нуждаят от формиране на пазарна ориентация и поведение, от адекватно управление на взаимоотношенията с клиентите си. Прилагането на маркетингов подход при вземане на решения е един от факторите за постигане на бизнес успех в условията на интензивна конкуренция, динамично променяща се клиентска база, нарастваща турбулентност на средата.

Целта на курса “Маркетинг на финансовите услуги” е да даде на студентите знания относно спецификата на маркетинга на финансовите продукти и да формира умения за анализ и планиране на маркетингови активности във финансовите институции.

При изясняването на тези въпроси се изхожда от убеждението, че студентите притежават основни теоретични знания по маркетинг. Поради тази причина вниманието е насочено изцяло към разграничаване на спецификата на маркетинга в дейността на финансовите институции т.е. акцентира се върху онова, което е различно в сравнение с конвенционалния маркетинг на материално доминираните продукти (стоките).

Курсът условно е разделен на две части, между които съществува имплицитна връзка и логическа последователност.

В първата част се представят особеностите на „третичния сектор” на икономиката и се изясняват някои характеристики на финансовите предприятия като част от него и на продуктите, които се създават в тях. Аргументира се необходимостта от маркетинг във финансовите институции и се извеждат неговите специфични черти. Изясняват се основните фактори от средата, влияещи върху развитието на предлагането и търсенето на финансовите продукти. Специално внимание се отделя на изучаването на поведението на потребителите на финансови продукти (профил, процес на решение, релативни фактори). Проследява се процеса на определяне на потенциалните клиенти и насочване на финансовите услуги към тях, в т.ч. сегментирането на пазара, анализа и избора на целеви пазар, позиционирането на продуктите на този пазар. Особен акцент се поставя върху необходимостта и подходите на изграждане и поддържане на трайни взаимоотношения между институциите и техните клиенти. Изучават се основни маркетингови метрики, използвани за анализ и планиране на маркетинговите програми.

Втората част насочва вниманието към по-задълбоченото вникване в спецификата на маркетинговия микс на финансовите продукти. Ударението се поставя върху спецификата на финансовите продукти и произтичащите от нея особености при формирането на продуктовия портфейл, при проектирането и управлението на маркетинговите канали за продажба и доставка, при планирането на маркетинговите комуникации, при използването на цената като инструмент за пазарно повлияване.

прочети още
Marketing Management (in Bulgarian) Distance Learning

Lecturers:

Asst. prof. Rositsa Nakova, PhD

Course Description:

Competencies:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• спецификата на финансовите продукти и отражението на тази специфика върху маркетинга им

• особеностите на прилагане на маркетинговата концепция в управлението на финансовите институции.

• особеностите на поведението на клиентите на финансовите институции и разработването на целевия им пазар

• процеса на управление на взаимоотношенията с клиентите на финансовите институции

• спецификата на маркетинговия микс на финансовите институции и неговото планиране

2) могат:

• да анализират и оценяват маркетинговата дейност на финансовите институции

• да използват различни маркетингови метрики и да интерпретират техните стойности и зависимости между тях

• да участват при разработване на целевия пазар на финансовите институции

• да анализират и планират елементите на маркетинговия микс на финансовите институции
Prerequisites:


Types:
Distance

Types of Courses:
Lecture

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

  1. Приложение на маркетинговата концепция в дейността на финансовите институции - същност и обща характеристика на финансовите институции. Видове финансови институции. Необходимост и предпоставки за възприемане на маркетинговата концепция във финансовите институции.
  2. Фактори от маркетинговата среда, оказващи влияние върху предлагането на финансови продукти - фактори от макромаркетинговата обкръжаваща среда и тяхното влияние върху предлагането и търсенето на финансови услуги: макроикономическа среда (релативни показатели); технологическа среда; политико- правна среда (регулиращи институции и причини за силната регулация на сектора); демографска среда. Микромаркетингова обкръжаваща среда. Конкурентни тенденции в сектора на финансовите услуги. Промяна в предлагането на финансовите услуги
  3. Особености на финансовите услуги - услугата като специфичен продукт. Особености на услугата. Видове услуги в зависимост от: степента на осезаемост; ролята на човешкия фактор в производството им; необходимостта от присъствието на клиента при създаването им; целевото предназначение; поведението при покупка и др. Същност и особености на продукта “финансова услуга”.Нематериалност, неделимост, нееднородност, несъхраняемост на финансовата услуга и произтичащи от нея маркетингови задачи, доверителната отговорност, двупосочността на информацията като характеристика на финансовата услуга.
  4. Особености на поведението на потребителите на финансовите услуги - съвременни тенденции в развитието на пазара на финансови услуги. Демографски и социо-икономически тенденции, влияещи върху развитието на финансовия пазар. Характеристики на услугата, влияещи върху потребителския избор: характеристики, свързани с търсенето, с опита и с доверието. Модел на поведение на потребителите на финансовия пазар. Финансови нужди и мотивация. Фактори, влияещи върху поведението. Промяна на „традиционния” потребител на финансов продукт. Процес на взимане на решение за покупката на финансова услуга. Фактори, които влияят върху решението. Корпоративни клиенти. Държавният сектор като клиент.
  5. Изграждане и поддържане на взаимоотношения с клиентите на финансовите институции - маркетинг на взаимоотношенията – същност на концепцията. Процес на развитие на взаимоотношенията институция – клиент. Маркетингови задачи на всеки един от етапите в процеса;Компоненти на взаимоотношението: доверие; качество на услугата; служители; оплаквания и препоръки. Анализ на всеки компонент; Качество на финансовата услуга: качество на процеса; качество на резултата; качество на взаимодействието; физическо качество; корпоративно качество. Поведение на неудовлетворения клиент; Задържане на клиентите. Необходимост от задържане. Мотиви за задържане/напускане. Процес на активно напускане; План за задържане на клиентите: измерване на задържането; изучаване на мотивите за напускане; анализ на оплакванията и резултатите от специални проучвания; определяне на „бариери” при смяна на доставчик; Потребителска удовлетвореност и лоялност.
  6. Разработване на целевия пазар на финансовите услуги: определяне на потенциалните клиенти и насочване на финансовата услуга към тях - характеристика на процеса на идентифициране и насочване към потенциални клиенти на финансови услуги; Сегментиране на пазара на финансовите продукти. Критерии за сегментиране: критерии за сегментиране на пазара на персоналните клиенти; критерии за сегментиране на пазара на корпоративните клиенти. Подходи при сегментиране на финансовите пазари; Маркетинг чрез използване на база данни: директен маркетинг и задържане на клиенти; Позициониране на финансовата услуга на целевия пазар
  7. Обща характеристика на маркетинговия микс на финансовите институции - същност на маркетинговия микс и особености при формирането му във във финансовите институции.Различия между елементите на маркетинговия микс на материално доминираните продукти и маркетинговия микс на финансовите продукти. Аргументиране на необходимостта от „разширяване” на маркетинговия микс. Човешкият фактор (хората) като елемент на маркетинговия микс на финансовия продукт. Процесите като елемент на маркетинговия микс на финансовия продукт. Материалните свидетелства като елемент на маркетинговия микс на финансовия продукт.
  8. Продуктът като елемент на маркетинговия микс на финансовите институции - същност на финансовия продукт: маркетингов аспект. „Равнища” на продукта. Финансови нужди. Фактори, оказващи въздействие при формирането на продуктовата политика на финансовите институции. Формиране на продуктовия портфейл. Разработване на продуктовите атрибути. „Пакетни” продукти. Маркова политика на финансовите институции. Концепция за жизнения цикъл на продуктите. Жизнен цикъл на финансовата услуга. Разработване на нови или модифициране на съществуващи финансови услуги.
  9. Маркетинговите комуникации като елемент на маркетинговия микс на финансовите институции - особености на маркетинговите комуникации на финансовите институции. Фактори, които следва да се отчитат при планиране на маркетинговите комуникации на финансовите институции. Разработване на комуникационна стратегия на финансовите институции. Основни етапи в процеса. Характеристика на елементите на маркетинговия комуникационен микс: реклама; връзки с обществеността (PR); спонсорство; меценатство и благотворителност; лобиране; директен маркетинг; насърчаване на продажбите; лични продажби. Финансова реклама – особености. Видове финансова реклама. Обсъждане на успешни и неуспешни примери от практиката.

Bibliography:

Стефенсон, Р. Маркетинг финансовьiх услуг, Вершина, 2007.

Харисън, Т. Маркетинг на финансовите услуги. Класика и стил, 2004.

Cox, D., Fardon M. Financial Services. Bath Press, 1996.

Donnelly, J. H. , L. L. Berry and T. W. Thompson. Marketing Financial Services: A Strategic Vision. Irwin Professional Pub. 1985.

Ehrlich, E., D. Fanelli. The Financial Services Marketing Handbook: Tactics and Techniques that Produce Results. Bloomberg Press; 2004.

Ennew, C. T. Watkins, M. Wright. Marketing Financial Services. 2nd ed. Butterworth Heinemann, 2000.

Ennew, C., N. Waite. Financial Services Marketing: An international guide to principles and practice. Butterworth-Heinemann; 2006.

Estelami, H. Marketing Financial Services. Dog Ear Publishing, LLC. 2-nd ed., 2006.

Farquhar, J., A. Meidan. Marketing Financial Services. Palgrave Macmillan; 2-nd ed. 2010.

Lynda Swenson. Marketing of financial services. International Banking Institute, Sofia.

Burton D. Financial Services and the Consumer. Routledge, London, 1994.

Donnely, J.H. Berry L.L. Marketing Financial Services. DJ-Irwin,1985.

Stephenson, R. Marketing Planning For Financial Services. Gower Pub. Co. 2005.

Assessment: