MBAM098D Project: International Marketing Strategies

Annotation:

Проектът се състои в представянето на основните елементи на маркетинговата стратегия за реализирането на избран продукт на различен от националния пазар.

В него са застъпени особеностите, подходите и техниките на маркетинг планирането в международната бизнес среда, методите за обхващане на международните пазари, организацията и управлението на международната маркетинг дейност и приложението на инструментите на маркетинга за постигане на целите на фирмата в международния бизнес.

Проектът надгражда разработката в рамките на аудиторния курс (може да имат един и същ обект).

прочети още
Marketing Management (in Bulgarian) Distance Learning

Lecturers:

Assoc. Prof. Eduard Marinov, PhD

Course Description:

Competencies:

Успешно завършилите курса студенти:

1) познават:

• същността и спецификата на маркетинга, осъществяван в международна среда;

• особеностите на процеса на маркетинг планирането на фирмената дейност в условията на международната бизнес среда;

• факторите, обуславящи избора и използването на различни подходи и методи за излизане зад граница и създаване на пазарно присъствие;

• принципите и методите за изграждане и функциониране на системите за организация и управление на международната маркетинг дейност.

2) могат:

• да оценяват въздействието на факторите на международната бизнес среда върху международната дейност на стопанските агенти;

• използват в практиката техники и методи на международния маркетинг за анализ и оценка на алтернативни подходи и стратегии за международен бизнес;

• да вземат адекватни управленски решения за поведение на международния пазар.


Prerequisites:
Студентите да имат знания и/или умения:

• международен маркетинг;

• стратегически маркетинг;

• международни икономически отношения.Types:
Distance

Types of Courses:
Project

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

  1. Приложение на инструментите на маркетинга за постигане на целите на фирмата в международния бизнес
  2. Представяне на основните елементи на маркетинговата стратегия за реализирането на избран продукт на различен от националния пазар

Bibliography:

Лекционни курсове по Стратегически маркетинг мениджмънт и Международни маркетингови стратегии в мудъл.

Допълнителна литература:

Doole, I., R. Lowe, A. Kenyon. 2019. International marketing strategy: Analysis, development and implementation. Hampshire: Cengage Learning

Cateora, Ph.R., Gilly, M. C. and J. L. Graham. 2019. International marketing. 18th edition. US, McGraw-Hill.

Philip Kotler and Gary Armstrong. 2018. Principles of Marketing. 17th Edition. US, Pearson.

David W. Cravens, Nigel F. Piercy. 2013. Strategic marketing. New York: Mc Graw Hill

Douglas West, John Ford, Essam Ibrahim. 2015. Strategic Marketing: Creating competitive advantage. Oxford: Oxford University Press.

Malhotra, K.N. 2019. Marketing research: An applied orientatio. 9th edition. US, Pearson.

Каракашева, Л. 2012. Международен маркетинг. София: ИК „Призма”.

Боева, Б. И А. Василева. 2010. Международен маркетинг. С., УИ Стопанство.

Дамянов, А. и Др. Илиев. 2005. Международен маркетинг, Свищов, УИ „Д.А.Ценов”.

Каракашева, Л., Менчева, Л., Динков, Д. и Бл. Маркова. 1998. Международен бизнес. С., Призма.

Терпстра, В., Р. Сарати. 2002. Международен маркетинг.

Кръстева, Н., Петрова, И. 2007. Стратегически маркетинг. С: Авангард прима.

Appleyard, D. and A. Field, Jr. 2014. International economics — 8th ed. McGraw-Hill.

Статии в специализирани икономически издания печат: сп. ”Икономическа мисъл”, сп. ”Икономически изследвания”, сп. ”Икономически и социални алтернативи”, сп. ”Известия”, сп. ”Икономика 21”, ”Годишник Икономика и бизнес” и др.

Уеб-страници на национални и международни институции и организации.

Assessment:

Структурата на казуса трябва да следва зададената по-долу структура, като се попълват всички рубрики, релевантни за анализа (в рамките на 150-300 думи за всяка). Ако има нещо, което трябва да бъде допълнено извън зададените рубрики, то се попълва в раздел „Друго“. Графичен и/или табличен материал може да се даде в приложение. Структурата включва:

1.1. Продукт – описание

1.2. Продукт – обосновка на възможностите за интернационализация

2.1. Целеви пазар – идентифициране и обосновка

2.2. PEST анализ на целевия пазар

2.3. Пазарен сегмент на целевия пазар – идентифициране и обосновка

3.1. SWOT анализ на продукта спрямо целевия пазар – силни и слаби страни, възможности и заплахи за избрания продукт на избрания пазар към настоящия момент

3.2. Разширена SWOT матрица – с поне по едно стратегическо решение във всеки квадрант

4.1. Главни и основни цели на стратегията – с конкретни измерими индикатори (SMART)

4.2. Дърво на целите за реализация на продукта на избрания пазар – идентифициране на различните нива на целеполагане и разполагане на целите в тях – главни цели, основни цели, цели, задачи

5.1. Позициониране на продукта – конкурентно предимство (спрямо конкурентите)

5.2. Позициониране на продукта – предимство на ползите (за потребителите)

6.1. Маркетинг стратегия – продуктова политика (дейности за изпълнение на заложените цели и задачи)

6.2. Маркетинг стратегия – дистрибуционна политика (дейности за изпълнение на заложените цели и задачи)

6.3. Маркетинг стратегия – ценова политика (дейности за изпълнение на заложените цели и задачи)

6.4. Маркетинг стратегия – рекламна политика (дейности за изпълнение на заложените цели и задачи)

7. Заключение и общи препоръки

8. (незадължително) Оценка за необходимия първоначален бюджет и възвръщаемостта на инвестицията

9. Друго