MBAM075D Master's Degree: Marketing Management

Annotation:

Магистърският стаж е задължителен за всички студенти.

прочети още
Marketing Management (in Bulgarian) Distance Learning

Lecturers:

Assoc. Prof. Nadejda Dimova, PhD
Asst. Prof. Stefaniya Temelkova, PhD
Asst. prof. Rositsa Nakova, PhD
Asst. prof. Dimitar Trendafilov, PhD

Course Description:

Competencies:

Реализирне напрактика получените знания.
Prerequisites:


Types:
Distance

Types of Courses:
Internship

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

  1. Приложение на знанията по маркетинг в практиката

Bibliography:

Котлър, Ф., Маркетинг 5.0, Локус

Котлър, Ф., Фернандо Триас де Бес, Въведение в маркетинга, Класика и стил, 2013

Котлър Ф., Еволюция на маркетинга, “Класика и стил”, 2003.

Котлър Ф. Управление на маркетинга: структура на управлението на пазарното предлагане. “Класика и стил”, 2002.

Котлър Ф. Котлър за маркетинга: Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите. “Класика и стил”, 2000.

Котлър Ф. Управление на маркетинга, “Графема”, 1996

Младенова, Г., колектив, Маркетинг, Издателски комплекс – УНСС, 2012

Младенова Г. Маркетингови анализи. Тракия-М, 2000.

Младенова Г. Стратегическо маркетингово планиране. УИ “Стопанство”, 2006.

Младенова,Г., Н.Димова, Основи на маркетинга, НБУ, 2009

Прайд У. Феръл О. Маркетинг: концепции и стратегии. “Форком”, 1994.

Kotler, Ph., Kotler for Marketing. How to create,win and dominate markets, free press,2012