MBAM072D Creating and Managing Corporate Reputation

Annotation:

Курсът по Създаване и управление на корпоративна репутация е предназначен за студентите в магистърска програма "Маркетинг мениджмънт". В него се изучават:

1. Теоретични основи на изграждането на корпоративната репутация чрез изграждане на идентичност и чрез позициониране на продукт/ услуга; създаване на бранд; формиране на имидж и връзката между него и репутацията, как се разграничават и допълват.

2. Теоретични основи за ролята и осъществяването на различни видове комуникация, като ключов елемент в процеса на изграждане и управление на корпоративната репутация: комуникация с вътрешни и външни публики, вербална и невербална комуникация. Комуникационни техники. Онлайн комуникация и позициониране.

3. Стратегически насоки за управление на корпоративната репутация, базирани на основни типове стратегии.

4. Управление на слухове и кризисни ситуации; планиране на специални събития и специфики на публичната реч.

Целта е:

1. да се формират комплексни знания за: факторите, дейностите и основните процеси за формиране и управление корпоративните репутация и образ, като се следват съвременните тенденции в тази посока.

2. да се изградят умения за разпознаване, създаване и интегриране на репутацията и имиджа на компаниите в техните маркетингови и управленски политики.

прочети още
Marketing Management (in Bulgarian) Distance Learning

Lecturers:

Asst. Prof. Stefaniya Temelkova, PhD
Milena Todorova, PhD

Course Description:

Competencies:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" състоянието и тенденции в развитието на съвременната комуникационна политика на компаниите, ролята и мястото на репутацията и имиджа в тази политика;

" принципите на създаване, управление и поддържане на репутацията на организациите, както и критериите за нейното оценяване;

" същността, съдържанието, предназначението и последствията за бизнеса от поддържането и управлението на репутацията на корпорациите, както и ако не се прави;

" методите за анализ и увеличаване на конкурентоспособността на компаниите благодарение на добрата репутация.

2) могат:

" бързо да се ориентират в сложната проблематика на корпоративните комуникации и как те врияят за формирането и управлението на корпоративната идентичност и репутация;

" адекватно да интерпретират състоянието, тенденциите и перспективите в развитието на корпоративната репутация;

" да създават и реализират стратегии за управление, поддържане корпоративната репутация, ефективна реакция по време на криза.

' да анализират и оценяват корпоративната репутация и да прилагат техники и методи за нейното управление.
Prerequisites:
Студентите да имат знания и/или умения:

" Микроикономика

" Макроикономика

" Основи на маркетингаTypes:
Full-time Programmes

Types of Courses:
Lecture

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

 1. Същност на корпоративната репутация. Стойност и ценност. Ролята на корпоративната репутация за компанията
 2. Организационна и корпоративна идентичност на съвременните компании, бранд и супербранд. Имидж и репутация.
 3. Положително влияние на репутацията за поддържане на добри отношения със заинтересованите страни. Определяне и взаимодействие с ключови публики
 4. Капиталът на репутацията, идентичност и имидж - формиране на корпоративен образ. Фактори, които влияят върху имиджа и публиките
 5. Добри практики и стратегии за формиране и управление на корпоративна репутация и имидж.
 6. Комуникацията като фактор за изграждане на репутацията. Комуникации с вътрешни и външни публики. Роля на невербалната комуникация при управлението на репутацията
 7. Корпоративната социална отговорност - влияние и приложение за изграждане и управление на репутацията.
 8. Критерии за оценка и анализ на репутацията на организациите. Измерване и оценка на корпоративната репутация и имидж.
 9. Етиката в рекламата и търговската комуникация - фактор за репутацията на компаниите
 10. Планиране на специално събитие за позициониране на бранд. Прессъобщение за обявяване на награда или друга новина
 11. Управление на онлайн репутацията
 12. Управление на онлайн репутацията - практически примери и анализи
 13. Управление на кризи и управление на слухове като фактор, влияещ върху корпоративната репутация
 14. Управление и промяна корпоративната репутация и образ. Подходи за управление на репутацията и промяна на имиджа.
 15. Представяне на самостоятелни практически разработки и обсъждане
 16. Тест

Bibliography:

Основна литература

1. Доулинг, Г., Създаване на корпоративна репутация, "Рой Комюникейшън"

2. Григорова, А., Управление на корпоративната репутация в Интернет, Масови комуникации, НБУ

3. Corporate Reputation and Competitiveness, Rosa Chun, Rui Da Silva

4. Strategic Reputation Management: Towards A Company of Good (Lea's Communication), Peter B. Orlik and Pekka Aula

5. Corporate Reputation: 12 Steps to Safeguarding and Recovering Reputation by Leslie Gaines-Ross

6. Reputation Management: The Key to Successful Public Relations and Corporate Communication, John Doorley