MBAM069D Marketing Management in Social Networks

Annotation:

Целта на курса по Управление на маркетинга в социалните мрежи е да запознае студентите със спецификите, условията и начините за ефективен маркетинг в социалните мрежи от гледна точка на цели, ресурси и резултати рекламна комуникация в социалните мрежи. Социалните мрежи вече са част от ежедневието на потребителите - за лични и за професионални нужди. Социалните мрежи вече са придобили критична маса от потребители, която маса ги прави подходящи за провеждане на рекламни дейности. Заради персонифицирането в тези мрежи маркетинг звената могат изключително точно да таргетират своите маркетинг дейности и активации и да създават механизми за значително ангажиране на потребителите, с което допълват останалите елементи и инструментариум на маркетинга. В тази връзка е изключитено важно бъдещите магистри да познават спецификите на този вид маркетинг и да използват възможностите, които той предоставя за постигане на бизнес, маркетинговите, комуникационните и рекламните цели.

Курсът започва с въвеждащ преглед на ролята на социалните мрежи в маркетинга комуникацията. Разглежда се концепцията за earned media (спечелена медия) спрямо own media (комуникационни инструменти на бранда) и paid media (платеното присъствие). Ще се обсъдят фундаментите на по-голямото доверие, което потребителите имат в earned media в качеството й на независимо представяне на организацяита, компанията, бранда или продукта/услугата. Ще бъде разгледана и други специфика на социалните мрежи - вирусния ефект, т.е. "заразяване" от потребител на потребител с рекламното послание на компанията. Подобен вирусен ефект осигурява достигане до широка аудитория, ползвае на earned media и значително оптимизиране на рекламния разход.

След това се прави преглед на целите, които могат да бъдат постигнати в социалните мрежи. Разглеждат се brand awareness (създаване на разпознаваемост) и performance (действи от потребителя) в рамките на интегрирана рекламна комуникация, като акцент се поставя на engagement (ангажиране). Именно този елемент предоставя уникални възможности пред рекламистите.

Естествено продължение е разглеждането на отделните социални мрежи в светлината на различните възможности, които се предоставят. Акцент се поставя на facebook поради голямата пенетрация сред потребителите, както и създадената култура сред потребителите да "консумират" съдържание и да взаимодействат във Facebook. Ще бъде разгледан Linkedin като социална мрежа с професионална насоченост, която може да обслужва специфични рекламни цели. Ще бъдат разгледани и други водещи социални мрежи като Pinterest, Twitter, Foursquare, Instagram като инструменти за рекламна комуникация. Ще бъдат разгледани и тенденциите. Ще бъдат разгледани конкретни маркетинг цели и инициативи, както и рекламни кампании, които с реализирани в тези социални мрежи.

Курсът завършва с преглед на начините за измерване на ефективността на маркетинга в социалните мрежи. Ще бъдат разгледани и участниците в процеса на създаване и управление на маркетинга в социалните мрежи.

Дисциплината има за цел да осигури на студентите необходимите знания, подход и владеене на инструментите на създаване, планиране и управление на маркетинга в социалните мрежи.

прочети още
Marketing Management (in Bulgarian) Distance Learning

Lecturers:

Антонио Чолаков
Assoc. prof. Ventsislav Djambazov, PhD
Georgi Malchev

Course Description:

Competencies:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят

· Концепцията earned media и начинът да осигуряват максимално рекламно въздействие чрез нея

· Концепцията за вирусен маркетинг и как се реализира в социалните мрежи

· Основните социални мрежи и начините за ползването им за постигане на маркетинг цели

· Измерителите на ефективност на маркетинга в социалните мрежи

2) могат

· Да планират маркетинга в социалните мрежи, с цел постигане на търсената ефективност и ефикасност на маркетинг дейностите

· Да участват по-ефективно в подготовката и реализацията на маркетинг дейностите в социалните мрежи


Prerequisites:
Няма предварителни изисквания за знания и/или умения на студентите.

Types:
Distance

Types of Courses:
Lecture

Language of teaching:
English

Topics:

Bibliography:

o Новите правила в маркетинга и в ПР, Дейвид Скот, ROI Communication

o Властта на хората - новият маркетинг, Пламен Русев, Е-Академия

o 11 неизменни закона на Интернет брендинга, Ал Рийс, Лаура Рийс, Класика и стил

o В крак с онлайн маркетинга, Джон Рийд, Анхира

o Социалният БУМ!, Джефри Гитомър, Изток Запад

o Данни за рекламни комуникации от общодостъпни източници на информация, като: в. Капитал, в. Дневник, сп. Sign Cafe, сп. Мениджър и други, вкл. техни интернет ресурси

o Интернет ресурси:

o Публикации на тема успешни и неуспешни рекламни комуникации на страници на български блогъри - www.vasvalch.com, www.biservalov.net, www.borisloukanov.com и други

o страници на рекламни агенции (секция "portfolio", "case studies", " кампании" - http://www.ddb.com/ddbsofia, www.ilyan.com, http://www.noblegraphics.eu/ и други

o интернет страници на компании, провеждащи рекламна комуникация

o други ресурси, базирани на информация от независими изследвания в областта на въздействието на рекламните комуникации

Assessment:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ

ТЕСТ 30%

ЗАЩИТА И ДИСКУСИЯ 40%

КАЗУС 30%