MBAM066D Project: Management of Marketing Communications

Annotation:

Целта на самостоятелната работа курса по "Мениджмънт и маркетингови комуникации" е студентите да придобият опит в приложението на интегрираните маркетингови комуникации (ИМК) в системата не само на маркетинга, но и на мениджмънта (от гледна точка на нарастващото им значение и влияние).

" Специфична задача е студентите успешно да могат да разработват интегрирани маркетингови комуникации отговарящи на високите изисквания и стандарти в началото на ХХІ век в глобален мащаб и в Европейския съюз.

" Особена задача е студентите да придобият вътрешна мотивация за самостоятелно разработване на проект за интегрирани маркетингови комуникации чрез оценка на обкръжаващата среда и избор на оптимален вариант за въздействие.

прочети още
Marketing Management (in Bulgarian) Distance Learning

Lecturers:

Asst. Prof. Stefaniya Temelkova, PhD

Course Description:

Competencies:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" основната същност на интегрираните маркетингови комуникации, спецификата и тенденциите в прилагането им в глобален мащаб, в Европейския съюз и в България.

" структурата на интегрираните маркетингови комуникации и съответната роля на връзките с обществеността, рекламата, насърчаването на продажбите и личните продажби съответно на различните етапи на жизнения цикъл на организацията и нейните продукти, както и в специфичните условия на България.

2) могат:

" да осъществяват пълна професионална диагностика на специфичната среда, в която ще се осъществяват ИМК

" да разработват ИМК-стратегии и да използват професионално всички форми на въздействие, включително и чрез Маркетинг на взаимоотношенията (МВО).

" самостоятелно да разработват проекти за ИМК и МВО


Prerequisites:


Types:
Distance

Types of Courses:
Project

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

Bibliography:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

1. Катранджиев, Хр., Методологически аспекти при разработване на рекламна кампания, УИ "Стопанство", С., 2008.

2. Кафтанджиев, Хр., Хармония в рекламната комуникация. С., 1995.

3. Кътлип, Ск., Ал. Сентър, Гл. Бруум, Ефективен пъблик рилейшънс, "Рой комюникейшънс" ЕООД, С., 1999.

4. Огилви, Д., Изповедите на един рекламист. Издателство "Princeps", Варна, 1999 (1987).

5. Оксли, Х., Принципи на пъблик рилейшънс (връзки с обществеността). Делфин прес, Бургас, 1993 (1989).

6. Петрова, А., Психология на рекламата. ФорКом, С., 1999.

7. Рийс, Ал, Рийс, Л., Залезът на рекламата и възходът на пъблик рилейшънс. Издателство "Класика и стил", С., 2003.

8. Робинсън, Дж., Манипулаторите. Конспирацията на големите в рекламата. Издателство "Кръгозор", С., 2001 (1998).

9. Робъртс, К., Марките на любовта. Бъдещето отвъд търговските марки. Издателство "Фокус", С., 2004.

10. Сегела, Ж., Холивуд пере най-добре. Азбука на рекламата в бизнеса и политиката. Издателска къща "Иван Вазов", С., 1991 (1982).

11. Харис, Т. Л., Добавената стойност на Пъблик рилейшънс. Тайното оръжие на интегрирания маркетинг. С увод от Филип Котлър. Рой Комюникейшън, С., 2002.

Assessment:

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ 100%