MBAM062D Marketing Management of Competitiveness

Annotation:

Целта на курса е да запознае студентите с процесът на формулиране на маркетингово-ориентирана конкурентна стратегия и идентифицирането на конкурентно предимство, което да бъде представяно на пазара с помощта на маркетинг инструментариум.

Учебното съдържание разглежда методиката за анализ на маркетинговата среда и нейните основни компоненти - клиенти и конкуренти. Предвид стратегическата маркетингова ориентация на организацията са представени стратегически решения за продуктови предложения, за таргетиране на пазари, както и решения за прилагане на конкурентни тактики. Включено е и разглеждането на подходи за продуктова иновация и бизнес развитие: "ако не си лидер", растеж чрез движение; растеж чрез определяне на конкурентно пространство; ръст чрез бързо приключване. Централен за съдържанието на курса проблем е маркетиране на конкурентно предимство на бизнес организацията.

прочети още
Marketing Management (in Bulgarian) Distance Learning

Lecturers:

Asst. prof. Rositsa Nakova, PhD

Course Description:

Competencies:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

-да идентифицират конкурентно предимство на бизнес организацията от гледна точка на маркетинговата й дейност;

-да формулират конкурентна маркетингова стратегия;

-да прилагат сегментиране, таргетиране и конкурентно позициониране на пазар.

2) могат:

-да анализират конкурентна среда и да разузнават поведението на конкурентите;

-да търсят и анализират целеви групи от клиенти с цел възможно най-бързо да достигат до тях.


Prerequisites:


Types:
Distance

Types of Courses:
Lecture

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

  1. Конкурентна маркетингова стратегия или маркетингово-ориентирана конкурентна стратегия. Роля на маркетинговата ориентация в стратегическото развитие.
  2. Маркетингова среда и нейните компоненти. Неопределеност на средата, анализ на конкурентната среда и конкурентите. Конкурентно разузнаване.
  3. Анализ на вътрешно-организационната среда: оценка на дейността по функционални области. Анализ и оценка на маркетинговата дейност.
  4. Стратегически маркетингов избор и решения. Стратегически решения на корпоративно ниво и на функционално ниво.
  5. Стратегически решения за продуктови предложения и за таргетиране на пазари. Решения за конкурентни тактики. Лидер, предизвикател, последовател, нишово- ориентиран.
  6. Разликата между това, което допускаме за клиентите и това, което те наистина мислят. Идентифициране на конкурентно предимство.
  7. Стратегии на сегментиране и таргеритане. Конкурентно позициониране.
  8. Стратегии на сегментиране и таргеритане. Конкурентно позициониране.

Bibliography:

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА

" West, D. and J. Ford Strategic Marketing: Creating Competitive Advantage. 2nd ed., Oxford Publishing Press, 2010.

" Smith, J. L. and W. G. Flanagan, Creating Competitive Advantage: Give Customer a reason to choose you over your competitors. 2006.

Assessment: