MBAM058D International Marketing Strategies

Annotation:

В учебния курс МВАМ058D „Международни маркетингови стратегии” са застъпени особеностите, подходите и техниките на маркетинг планирането в международната бизнес среда, методите за обхващане на международните пазари, спецификата на маркетинговите проучвания, организацията и управлението на международната маркетинг дейност, приложението на инструментите на маркетинга за постигане на целите на фирмата в международния бизнес. Лекциите са съобразени с най-новите тенденции в световната икономика и търговия и отражението им върху поведението на стопанските агенти.

Целта на обучението е:

- усвояване на теоретичните основи на международния маркетинг;

- получаване на необходимите знания относно избора и реализация на сегментационни стратегии на позициониране на международните пазари и международни маркетинг стратегии за планиране на задграничните дейности;

- практическо приложение на утвърдени в международния маркетинг подходи и техники за планиране, организация и управление на международната дейност, проучване на международното маркетинг обкръжение, обхващане на международните пазари и др.

прочети още
Marketing Management (in Bulgarian) Distance Learning

Lecturers:

Prof. Ivan Boevski, PhD
Assoc. Prof. Eduard Marinov, PhD

Course Description:

Competencies:

Успешно завършилите курса студенти:

1) познават:

• същността и спецификата на маркетинга, осъществяван в международната бизнес среда;

• същностната характеристика на международната бизнес среда, на международните маркетингови стратегии и инструменти;

• особеностите на процеса на маркетинг планирането на фирмената дейност в условията на международната бизнес среда;

• основните видове дейности, характерни за процеса на международно маркетинг проучване;

• технологичния цикъл на процеса на сегментиране на международния пазар и основните фактори, обуславящи ефективността на разделянето на пазара;

• факторите, обуславящи избора и използването на различни подходи и методи за излизане зад граница и създаване на пазарно присъствие;

• принципите и методите за изграждане и функциониране на системите за организация и управление на международната маркетинг дейност;

2) могат:

• да анализират и оценяват степента на интернационализация на фирмата;

• да оценяват въздействието на факторите на международната бизнес среда върху международната дейност на стопанските агенти;

• да реализират международни маркетинг проучвания в стопанската практика;

• да анализират и отговорят на необходимостта от сегментирането на международния пазар от гл.т. на конкурентоспособността на фирмата;

• използват в практиката техники и методи на международния маркетинг за анализ и оценка на алтернативни подходи и стратегии за международен бизнес;

• да вземат адекватни управленски решения за поведение на международния пазар.


Prerequisites:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Микроикономика

• Маркетинг

• Международни икономически отношенияTypes:
Distance

Types of Courses:
Lecture

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

  1. Същност и основни етапи в развитието на международния маркетинг
  2. Интернационализация на международната дейност на фирмата
  3. Международна маркетингова среда – същност, специфика, фактори
  4. Международно маркетинг проучване – същност, методи и средства за осъществяване
  5. Управление на международния маркетинг – организационни структури
  6. Сегментиране на международния пазар – технологичен цикъл, критерии, показатели
  7. Подходи за навлизане на международните пазари
  8. Ценообразуване и реклама в международния маркетинг
  9. Международни маркетинг стратегии – планиране на задграничните дейности

Bibliography:

Литература:

Маринов, Е. Международни маркетингови стратегии – лекционен курс. Мудъл.

Marinov, Е. Lecture course in International Marketing (MBRM517).

Cateora, Ph.R., Gilly, M. C. and J. L. Graham. 2019. International marketing. 18th edition. US, McGraw-Hill.

Doole, I., R. Lowe, A. Kenyon. 2019. International marketing strategy: Analysis, development and implementation. Hampshire: Cengage Learning

Допълнителна литература:

Philip Kotler and Gary Armstrong. 2018. Principles of Marketing. 17th Edition. US, Pearson.

David W. Cravens, Nigel F. Piercy. 2013. Strategic marketing. New York: Mc Graw Hill

Douglas West, John Ford, Essam Ibrahim. 2015. Strategic Marketing: Creating competitive advantage. Oxford: Oxford University Press.

Malhotra, K.N. 2019. Marketing research: An applied orientatio. 9th edition. US, Pearson.

Каракашева, Л. 2012. Международен маркетинг. София: ИК „Призма”.

Боева, Б. И А. Василева. 2010. Международен маркетинг. С., УИ Стопанство.

Дамянов, А. и Др. Илиев. 2005. Международен маркетинг, Свищов, УИ „Д.А.Ценов”.

Каракашева, Л., Менчева, Л., Динков, Д. и Бл. Маркова. 1998. Международен бизнес. С., Призма.

Терпстра, В., Р. Сарати. 2002. Международен маркетинг.

Appleyard, D. and A. Field, Jr. 2014. International economics — 8th ed. McGraw-Hill.

Статии в специализирани икономически издания печат: сп. ”Икономическа мисъл”, сп. ”Икономически изследвания”, сп. ”Икономически и социални алтернативи”, сп. ”Известия”, сп. ”Икономика 21”, ”Годишник Икономика и бизнес” и др.

Уеб-страници на национални и международни институции и организации.