LEAB042 Немски език за бизнеса

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, в които обучаваните се запознават:

• с понятия и изрази, типични за деловата сфера,

• с видовете фирми,

• етапите, през които преминават деловите контакти между фирмите

• със спецификите на различни сфери на стопанския живот

прочети още
Приложeн немски език за администрация и управление (на немски и английски  език)

Преподавател(и):

гл. ас. Анелия Ламбова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• думи, изрази и граматични явления, характерни за деловата сфера;

• типичните думи, изрази и конструкции от различни области като: икономика, търговия, маркетинг, банково дело и др.

2) могат:

• да боравят свободно с основните понятия, свързани с деловите контакти;

• да работят с автентични материали;

• да анализират и коментират проблеми от областта на икономиката, банковото дело
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Владеене на немски език на ниво В1 от Препоръчителната езикова рамка на Съвета на Европа.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Основна литература:

• Грозева, М., Кирацова, Л., Ламбова, А., Христолова, Л., Бизнескурс по немски език "Делови контакти", София, 1992

• Стоянова, Д., Ц. Божилова, Р. Христова, Немско-български икономически речник, София, 1993

• Стоянова, Д., Ц. Божилова, Р. Христова, Българско-немски икономически речник, София, 1994

• Achilles, U., Klause, D., Pleines, W., Marktplatz. Deutsche Sprache in der Wirtschaft, Koln, 1998

• Buhlmann, R., u. a., Geld- und Bankwesen, Warschau, 2000

• Eismann, V., Wirtschaftskommunikation Deutsch, Langenscheidt, Berlin/Munchen/Zurich, 2001

• Nicolas, G., M. Sprenger, W. Weermann, Wirtschaft auf Deutsch, Sofia, 1994

• http://www.mein-wirtschaftslexikon.de

• http://im.cablebg.net/ - Българска икономическа енциклопедия

• http://www.marketing-lexikon-online.de

• http://www.kruenitz1.uni-trier.de – Oekonomische Encyclopadie online

Средства за оценяване:

Междинни тестове, участие в занятията, самостоятелни работи