ARCM149 Ландшафтен дизайн

Анотация:

Надграждат се познанията по ландшафтна архитектура ,като студентите се запознават с детойли ,форми ,строителни материали ,парково обзавеждане на различни по функции открити пространства.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Веляна Найденова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Да устройват и проектират различни публични и частни пространства със средствата на ландшафтния дизайн
Предварителни изисквания:
да са завършили курса по "Ландшафтна архитектура",да имат основни познания ,свързани с устройството на жизнената среда и основните елементи на градския дизайн

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Булев Т.Градът и изкуствата,Булархарт,София 2009

М.Арментл,И.Ейърс,,Ф.Комоти,,С.Лобато,,А.Маркос, Всичко зо ландшафтня дизайн,изд."Колин дизайн"2008

Р.ННикифорова,Дизайн в архитектурна среда,ВСУ"Черноризец Храбър" ,университетско издателство, 2011

Средства за оценяване:

Оценяването се провеждав няколко стъпки -след запознаване с основните принципи и същност на ландшафтния дизайн се провеждат събеседвания по зададени теми ,всеки студент избира тема за презентация за финална оценка,представяне и защитата йза окончателна 0ценка.