ARCM322 Жилищна политика и териториално устройство II част

Анотация:

• Курсът Териториално устройство и жилищна политика завършва проблематиката, свързана с устройство на територията и жилищната политика. Той подготвя студентите за специализираните преддипломни и дипломен проекти с перспектива докторантура.

• Курсът разглежда социалните, пространствените и финансовите аспекти на жилищната политика в контекста на урбанистичната среда и по-високите нива на териториално-устройственото планиране. Засегната е основната тематика на устройството на по-високите пространствени нива: прогнозиране и планиране; демографски процеси, устройствени схеми; функционално зониране на населените места. Широкият обхват от фундаментални знания позволява по-нататъшна специализация, свързана с участие в управление на територията: на ниво общини, министерства, международни организации.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

проф. Георги Георгиев  д-р
 Елеонора Гайдарова-Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да анализират жилищното и селищно развитие в контекста на по-високите нива на териториално-устройственото планиране

• познават институционалните, финансови и фискални регулации за развитие на населените места

2) могат:

• да участват успешно в устойчивото обновяване на съществуващия жилищен фонд, като част от общата политика за регенерация на пространствената среда

• да участват в процесите на прогнозиране, пространствено планиране и устройството на селищни структури и териториите в общински, регионален и национален мащаб


Предварителни изисквания:
Студентите да имат базови знания/умения:

• Да са започнати с основните аспекти на жилищната политика и градоустройството

• Да притежават базови знания за функциониране на селищната територияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Ал. Александров, Теоретични основи на урбанизма, София, Институт за модерността, 2006.

Георгиев, Г. Жилищна политика и устойчиво развитие. България в контекста на Европа, НБУ, 2017г.

Георгиев, Л. Регионална икономика, НБУ, 2016г.

Ковачев, А. Териториално устройство. София - Москва, 2009.

Faludi, A., European Spatial Research and Planning, Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge 2008, USA

Reimer M., Getimis, P., Blotevogel, H. Spatial Planning Systems and Practices in Europe. A Comparative Perspective on Continuity and Changes, New Yorkq Routledge, 2014

GUIDELINES ON SOCIAL HOUSING. Principles and Examples Economic Commission for Europe, Geneva, 2006

Закон за регионалното развитие

Правилник за прилагане на Закон за регионалното развитие

Закон за устройството на черноморското крайбрежие

Закон за устройство на територията

Наредба N 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

Наредба N 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове

Материали на проект Danurb+ https://www.danurb.eu/

https://sdgs.un.org/

https://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28972?locale-attribute=en

https://land.copernicus.eu/user-corner/how-to-access-our-data

https://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover

http://gis.mrrb.government.bg/

http://www.marsplan.ro/bg/

https://www.espon.eu

https://gis.sofproect.com/portal/home/webmap/viewer.html?useExisting=1