ARCM067 Архитектура на сгради и комплекси І част

Анотация:

В курса се изследват съвременните проблеми на архитектурата на сградите и градоустройствените ансамбли и преди всичко – от гледна точка на жизнените условия за хората.

През призмата на известното, формулирано в древността триединство на архитектурното произведение – „полза – техника – красота” (функция – конструкция – естетика) се разглеждат съществуващи в България и чужбина градоустройствени ансамбли, сгради и интериори – като се анализират положителните и отрицателните им страни. Обръща се специално внимание на вероятните причини, довели до съответния резултат.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Анна Аврамова  д-р
гл. ас. Светослава Андрейчин  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Осъзнавайки моралната отговорност на професията си, бъдещите архитекти ще умеят да се поставят и в ролята на потребител на своето архитектурно произведение.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Архитектурата - като пространствена организация на човешката дейност и отражение на обществото - в исторически и регионален аспект.
 2. Взаимни влияния между природата, човека и архитектурата
 3. Основни изисквания към архитектурния обект.Трите страни на архитектурата и диктатът на парите - морално-етични проблеми пред архитекта.
 4. Екологични проблеми (архитектурното проектиране и опазването на природата)
 5. Културно-исторически проблеми (архитектурното проектиране и опазването на архитектурното наследство).
 6. „Духът на мястото” (архитектурното проектиране и отношението му към регионалните традиции и глобализма)
 7. Социално-хуманни проблеми (фактори, влияещи върху физиологичното,психологичното и духовното състояние на човека.
 8. Семинарни занятия
 9. Семинарни занятия
 10. Семинарни занятия
 11. Семинарни занятия
 12. Семинарни занятия
 13. Семинарни занятия
 14. Семинарни занятия
 15. Семинарни занятия

Литература по темите:

За архитектурата, Витрувий, всички издания, 12/4/2021

Г. Павлов: „Основи на архитектурата, градоустройството и проектиране на сгради“, изд. ВИНС "Д. Благоев", 1973г

Градове за хората, Ян Геел, Жанет, 2016

Списание Архитектура, Съюз на Архитектите в България, периодично издание

Средства за оценяване:

1.Анализ

2.Презентация

3.Присъствие и участие