ARAB003 Увод в арабо-мюсюлманската цивилизация

Анотация:

Курсът въвежда студентите в историята и развитието на религиозното учение и религиозната практика на исляма;

запознава ги с историята на сектите в исляма;

въвежда студентите в най-важните методологически проблеми на ориенталистиката;

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и  литература)

Преподавател(и):

доц. Мариана Малинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1. знаят:

- историческите корени на основните тенденции в развитието на арабо-мюсюлманската култура;

- основните методологически проблеми на ориенталистиката;

- запознати са с религиозните представи и религиозната практика в исляма, с дълбоката връзка между религия, история и култура в арабо-мюсюлманския регион;

2. могат:

- да се ориентират в научната продукция в различните области на изтокознанието;

- с придобитите знания да пристъпят към по-задълбочени изследвания върху конкретен проблем от историята и културата на исляма.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Большьков, О. Г. История Халифата. 1 , 2 , 3 , Москва, 1989 , 1993 , 1998 .

2. Белев, В. Суфизмът - Последният аргумент на ал-Газали, Издателство „Семантика“, 2016.

3. Белев, В. "От модерния към класическия прочит на Корана". В: Ориенталия, 1, 2006, сс.77-98.

4. Евстатиев, С. Религия и политика в арабския свят. Ислямът в обществото, Изд. Изток-Запад, 2012.

5. Евстатиева, Г. Ислямът и забулването на жените в арабския свят, Изд. Изток-Запад, 2016.

6. Ислямът. Кратък справочник. Съставител и научен редактор С. Евстатиев. София, 2006.

7. Малинова, М. История на преводаческото движение в абасидския халифат (VIII - X век), Изд. „Гутенберг“ 2012 г.

8. Малинова, М. "Основни принципи в политическата теология на класическия и средновековния ислям". В: Разум, 2, 2002.

9. Павлович, П., Подход към изучаването на ранния ислям VII-VIIIв. - метод и история, УИ „Св. Климент Охридски“, 2017 г.

10. Павлович, П. История и култура на древна Арабия. София, 2001, София 2004.

11. Павлович, П. "Ранната биография на пророка Мухаммад като модел за политическа и общностна идентификация". В: Разум, 1, 2005, сс. 61-103.

12. Павлович, П. "Предислямските арабски княжества между историческата действителност и литературната измислица", част 1. В: Ориенталия, 1, 2006, сс.99-122.

13. Питърс, Ф. Е. Мека. София, Рива, 2005.

14. Теофанов, Цв. Феноменология на Пророка, УИ „Св. Климент Охридски“, 2015 г.

15. Теофанов, Цв. Арабската средновековна култура. Т .1 , София, 2001, Т.2, София, 2002.

Средства за оценяване:

- тест;

- презентация по предварително зададена тема.