GENB084 Журналистика и социална отговорност

Анотация:

Курсът е с хорариум 60 часа, разделени както следва: 20 лекционни, 20 практически занимания и 20 часа презентации. Целта на практическите занимания е да се постигне затвърждаване на теоретичния материал в по-свободна форма като се провокира индивидуалното мислене у студентите.

Лекционната част на курса си поставя за цел да предостави на студентите възможността да изучат основите на социално отговорната журналистиката и методите й за въздействие върху обществото. Преподаването на базовите умения за правилна комуникацията и нейните средства ще помогнат на студентите да изберат правилните пътища, по които позитивните идеи и каузи могат да достигнат до по-голям брой хора.

За целта записалите курса ще получат необходима информация и знания за същината и методите на социално отговорната журналистика и ще придобият знания за правилните комуникативни методи на различни нива на общуване.

прочети още
Социална работа

Преподавател(и):

доц. Екатерина Тодорова  д-р
гл. ас. Соня Драгова  д-р
гл. ас. Ралица Филипова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) знания:

● за основните принципи и практики на социално отговорната журналистика;

● за презентационни умения; социално влияние; техники за убеждаване

2) умения:

● за намиране на личностни и обществено значими теми и каузи;

● за правилен подход към събиране на информация и етичното й представяне;

● за успешна комуникация и създаване на социално отговорен медиен екип;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат интереси в областта на журналистиката и социалната дейност.

Да имат добра обща култура и умения за общуване с различни социални групи.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Книги:

На български език

1. Бъчварова Б., Б. Георгиев, В. Игнатов (2006). Езикова култура. Как да пишем по правилата. С., Изд. на НБУ.

2. Йорданов, Н. (2006). Психология на комуникацията и мълчанието говори….Военно издателство.

3. Албрехт, К. (2006). Социалната интелигентност, Изток-запад.

4. Андреева, Л. (1999). Социално познание и междуличностно взаимодействие.София: Лик.

5. Бишъп, Сю.(2003). Пълен наръчник на уменията за общуване с хора. София: Наука и изкуство.

6. Голман, Д. (2011). Емоционалната интелигентност. Издателство „Изток-Запад“.

7. Михайлов, Владимир. (2003). Открита ли е телевизията? Кратка история и теория на телевизионната комуникация, Рой Комюникейшън, София.

8. Харари, Юв. Ноа. (2020). 2020Sapiens : кратка история на човечеството. С.: Изток-Запад.

Статии

1. Маклуън, Маршал. Средството е съобщението. В: Годишник на департамент „Масови комуникации“, С.: НБУ, 2004

2. Стойков, Любомир. Медиаморфози на културата. В сп. „Медии и обществени комуникации., Брой 1 / Декември 2008 г.// https://bit.ly/3EfehD5

3. Момчилова, Мария. Изображение и визуална комуникация. Репрезентативни теории за визуалната комуникация. В: Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“. ФЖМК. Том 19. С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 2012

4. Статии от годишници на департамент „Медии и комуникация“

Средства за оценяване:

1. Текущо оценяване 1 - представяне на курсова работа на тема: "Моят свят е моята крепост";

2. Текущо оценяване 2 - представяне на проект "Да видим невидимите хора";

3. Финално оценяване 1 - писмен - проект на тема: "Как да отразяваме многообразието";

4. Финално оценяване 2 - устен изпит върху темите от курса;