VIPB059 Перспективи и софтуерна визуализация

Анотация:

Анотация: Перспективата като обща и единна теория на пространството обединява определен кръг от знания и като исторически обособила се наука с приложна, практическа ориентация обхваща три групи проблеми в сложна многопланова, нелинейна обвързаност (генезисна, историческа, теоретична, методологична): 1. Проблемите на човешкото зрение – зрителното възприятие; 2. Проблемите на изобразяването, законите на проектирането – обективна геометрия на пространството; 3. Проблеми на художественото изобразяване – субективна геометрия, интерпретация на пространството в пластическите изкуства. От тази проблематика не се изключват и редица фундаментални философски (гносеологически, естетически) и исторически въпроси, проектирани в сферата на перспективата като: развитие на пространствените представи като част от еволюцията на човешкото съзнание, развитие на интерпретацията на пространството в пластическите изкуства, историческото развитие на перспективната теория, възпитанието на нехудожника в пространствено мислене,специалното възпитание на художника и други, които се смятат също за основни в обхвата на перспективната наука. Заедно с тези, в най-широката перспективна проблематика се включват и много въпроси от редица науки и дисциплини, явяващи се помощни в перпективната теория, както и такива, които се пораждат и като следствие от тази теория и от неизчерпаемата природа на пластическите изкуства.

По този начин перспективата се явява помощна по отношение на различните специалности и по отношение на основните дисциплини рисуване и композиция – тя има за задача да ги подпомогне с необходимия минимум от начални и общовалидни познания. Заедно с това общият дух на дисциплината е такъв, че тя трябва да спомогне за развитието на пространственото мислене у студента и да създаде у него съвременен творчески мироглед и активно отношение към пластическите стойности, необходими в творческия процес.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Христо Добаров  

Описание на курса:

Компетенции:

Запознаване на студентите с основите на обективната и субективната геометрия на пространството. Това включва основен общообразувателен теоретичен минимум по дескриптивна, проективна и перспективна геометрия, 3-д система, сечения, взаимнопроникване, трансформация, морфология, работа с чертежи и мащаби, изграждане на пластична култура, необходима в творческия процес при създаване на крайния артпродукт.

Развитие на пространствен рефлекс – изграждане на знания, умения, навици при боравене с тримерни обекти (групиране, разгрупиране, трансформации). Развитие на пластичната култура в творческия процес – основни познания при работа с цвят, форма, пластика, пространствени взаимодействия.


Предварителни изисквания:
средно образование

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Чуховски, Петър. Конструктивна перспектива .С., 1968.

Чуховски, Петър. Бешков, рисунката и пространството. С., 1971.

Данов, Тодор. Композиция и изобразителни средства в архитектурната перспектива. С., 1977.

Раушенбах, Борис. Пространствени построения в живописта. С., 1984.

Раушенбах, Борис. Пространственные построения в древнерусской живописи. М., 1975.

Раушенбах, Борис. Системы перспективы в изобразительном исскустве - общая теория перспективы. М., 1986.

Мочалов, А. В. Пространство мира и пространство картины. М., 1983.

Гомбрих, Ернст Х. Изкуство и илюзия - изследване върху психологията на изображението в изкуството. С., 1988.

Панофски, Е. Смисъл и значение в изобразителното изкуство, С., 1986.

Арнхейм, Рудолф. Искусство и визуальное восприятие. Москва, 1974.

Arnheim, R.Visual Thinking. С., 1969s

Средства за оценяване:

Текущо оценяване - дом. работи, тестове

Семестриален изпит - чертеж