VIPB061 Рисуване на глава по натура

Анотация:

• Курсът има за цел придобиване на базови познания в материята и способност за боравене с различни рисунъчни похвати, техники и материали

• Представяне и запознаване с конкретни художествени и стилови проблеми, анализ на художествени произведения в областта на рисунката, скицата и етюда

• Запознаване с важни положения при анализ на рисунката по натура в някои нейни аспекти.

• Поставянето на специфични задачи има за цел както овладяване на основните изразни средства, така и развиване на композиционен усет и естетически вкус

• Най-добрите рисунки, създадени в курса могат да участват в изложби и проекти, което е актив при кандидатстване за стипендии и награди.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

преп. Станимир Божилов  
доц. Ралица Мирчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните понятия в композицията и рисуването

Базови принципи в перспективата, анатомията и формоизграждането

Основните похвати и терминологията в рисуването

2) могат:

Да използват различни изразни средства за постигане на пространство – планове с използването на възможностите на молива – линия, щрих, петно и тяхното степенуване.

• Да създават скици, рисунки, ескизи и етюди с различни материали

• Да използват различни изразни средства за постигане на пространство и материалност с използването на възможностите на молив, въглен, пастел, акварел, туш и смесени техники

• да ползват някои класически и съвременни техники в рисуването.

1) знаят:

• Как да гледат, създават, оценяват и класифицират естетически произведения свързани с тематиката на курса

• Да съпоставят и осмислят творческия процес, чрез изградена култура по темата

• За световноизвестните майстори в областта

• Ще имат информация за популярните живописни техники от далечното минало до съвремието ни

• Как да подбират различни материали за работа от многообразието на пазара, да ги използват тематично и жанрово

• Как да създават и презентират работите си в публичното пространство

2) могат:

• Да ползват порт фолиото от курса за кандидатстване или представяне пред други комисии

• Да работят по проект зададен от самите тях

• Да използват повече от една живописна техника

• Да ползват според нивото си принципите на композицията, анатомията и перспективата, като изграждащи пространството и човешката фигура независимо от темата и материала

• Да ползват линията, петното, цвета - стойности изграждащи или разпадащи всеки пространствен продукт

• Да съпоставят стилове, жанрове и майстори

• Да представят творческите си разработки в конкурентна среда с необходимата практическа и естетическа култура

• Да изработят свои допълнителни средства за визуализация/ CD, мултимедиен продукт, клип, филм, плакат и др. по желание/

• Да ползват основните похвати в рисуването и живописта

• Как да постигнат с вече познати средства авторска работа със своя концепция

• Как да презентират своя работа в публичното пространство

• Основни принципи при анатомията и пластиката на човешката и животинска фигура

• Основни принципи в перспективата, цветознанието, композицията, комбинаторика на формите в екстериорно и интериорно пространство


Предварителни изисквания:
Да имат интерес към рисуването и визуалните изкуства

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Линеарно изграждане на ръбести и цилиндрични предмети. Композиране и пропорциониране.
  2. Проблеми при поместване, мащабиране и конструиране на предметите в натюрморт с битови предмети и геометрични тела. Перспективни изменения на обемите в пространството и светлосянъчна обработка.
  3. Пропорции и анатомична структура на човешката глава. Конструктивно и пластично изграждане. Череп и мускулатура на главата.
  4. Основни дялове /лицев и мозъчен/ на черепа. Оси и равнини за построяване на симетричните му форми - вертикална и хоризонтални.
  5. Око - анализ на конструктивните особености и пластика на детайла, мястото му в черепа.
  6. Ухо – елементи на ухото, конструктивни особености и пластика на детайла, мястото му в черепа.
  7. Нос и уста – конструктивни особености на двата детайла и тяхното свързване.
  8. Поместване, конструиране и пропорции и на гипсова глава. Търсене на силует, използване на оси на симетрия, напречни оси, перспективни изменения на големите обеми, и конструктивно свързване на детайлите в главата.
  9. Семестриален конферанс: обобщение на постигнатите знания и умения в рисуването на глава.

Литература по темите:

Бамес, Г., Анатомия на човека. Изд. Труд, 2000 г.

Баришников , И. В. Лямин , Основи на композицията. Изкуства и науки за изкуствата. Изд. Наука и изкуство, 1951г.

Джансън, Х, А. Джансън, История ня изкуството, Том 1- 4, Изд. Елементи, 2005 г

Зайцев,А., Наука о цвете и живопись. Изд. Искусство,М., 1986 г.

Киплик, Д., Техника на живописта. Изд. Наука и изкуство, 1956 г.

Кирчев, Х., Атлас глава, Изд. Народна просвета, С, 1985 г.

Кларк, К., Цивилизацията. ( Civilization: Clark, K.), С,Български художник,

Кларк, К., Когато гледаме картини. С., Български художник, 1981.

Кларк, К., Голото тяло. С., Изд.Български художник, 1983.

Шаренков, А., Старинни трактати по технология и техника на живописта І, ІІ том., Изд. Български художник, 1988 г.

Райчев, Р., Структурна комбинаторика. ISBN 954-541-017-5, Изд. "Терзиев и синове" ,1995г.

Раушенбах Б. В. Пространственные построения в живописи. М., 1980г.

Станев, А., Рисуването І и ІІ том С, 1992 г.

Чоканов, Кръстю. Пластична анатомия. София: Наука и изкуство, 1994

Чуховски, Петър. Рисунката – същност и проблематика. София: Изкуство”, 1972.

Borgman, Harry. The illustrator’s guide to pen and pencil drawing technique. New York: Watson-guptill publications, 1989.

https://www.youtube.com/watch?v=TvN71bOfC1Q

https://www.youtube.com/watch?v=CWGFMsNjbc4&feature=emb_rel_end

https://www.youtube.com/watch?v=7J1zjKJhkao

https://www.youtube.com/watch?v=EA2qP94zkqg

https://www.youtube.com/watch?v=wAOldLWIDSM

https://www.youtube.com/watch?v=JC2ZppKHCqU

https://www.youtube.com/watch?v=9XtgOExgLt4

http://www.atelierbdtournefeuille.org/technique-bande-dessinee/le-visage-en-bande-dessin%C3%A9e-anatomie-et-expressions

Средства за оценяване: