VIPB001 Пластика - I част

Анотация:

Разкрива възможностите на скулптурата в качеството и на творческо овладяване на пространството. Да запознае студентите с основни образци на скулптурата в световното културно наследство на човечеството.Да разгледа сложната взаимовръзка между пространство и пластика.Запознаване на студентите със скулптурните материали и работа с тях.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Валентин Савчев  
 Диана Василева  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите получават основни познания за проблема на сложната взаимовръзка на пространство и форма. Да знаят основни образци на скулптурата в световното културно наследство на човечеството. Материали използвани в скулптурата и тяхната специфика
Предварителни изисквания:
Студентите следва да имат записан курс "Пластика-Ічаст"

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.Албуми свързани с тематичния план .

2.История на изкуството.-избор на автор

3.Вацлав Щеди-"Скулптурно майсторство" изд.1976г

4.Василии Кандински "Точка и линия в равнината"

5."Пластична анатомия "Бамес.

Средства за оценяване:

конферанс

практична разработка