VIPB004 Живопис - І част

Анотация:

Програмата на курса цели изграждане на мислене спрямо форма, пространство и цвeта. Със сигурност определените 30 часа са недостатъчни за изграждане на солидни практически умения и знания , но се поставя началото на активен процес на тяхното формиране у начинаещите, прогрес и задълбочаване и при по – напредналите както и разгръщане на потенциалните творчески сили при всички студенти.

Важно:

1.Независимо от неравномерното ниво на участниците в курса в тяхната подготовка по отношение рисуване на глава и фигура преподавателя си поставя за цел за цел тяхното овладяване, и изграждане на знания и умения при всеки студент в зависимост от неговата предварителна подготовка, цели и желания. Например спрямо своето ниво и желание той може да се ограничи първия семестър в рисуването на натюрморт и различни други модели , а втория семестър да учи и работи в живописно изпълнение на глава на човек от натура

2. Програмата на курса е съобразена с приема на студенти в НБУ отнасящ се до завършилите специализираните училища по изкуствата, сключили договор с университета за постъпването на завършилите там ученици направо във втори курс на базова програма. Ще отбележим , че възпитаниците на тези училища вече са изучавали глава и фигура по натура и са държали изпити по тях в качеството на задължителни дисциплини. В този смисъл преподавателят Ива Владимирова си поставя за цел да подготви новоприетите студентите в НБУ така , че да бъдат в относителна равноправна позиция с идващите ученици завършили училища по изкуствата. Преподавателят отбелязва също, факта, че е преподавал по тази програма в своята 23 годишна педагогична практика и винаги е получавал качествени и успешни резултати от посещаващите курсисти.

3. Интересен е факта, че в първата учебна година в курсовете по рисуване, моделиране и експериментална живопис на департамент ,, Изящни изкуства” към програмата Пластични изкуства се рисува фигура както и голо тяло. В този смисъл програмата на курса има основна роля в обучението по изобразителна грамотност

4. Преподавателят на настоящия курс предупреждава, че живописването на глава и фигура на човек са сложни академични дисциплина и се изучават през всичките четири години на базова и бакалавърска програма.

Важно:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

1.Формиране на начин на мислене за формата и пространството чрез цвета.

2. Овладяване на конструкцията на формата и живописното и моделиране. и моделиране.

3. Намиране на индивидуална творческа форма на изразяване у всеки студент.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

преп. Станимир Божилов  
доц. Ралица Мирчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1)знания по: конструкция и пластично изграждане на форма и пространство, основни характеристики на пластичната композиция.

2)умения по: изграждане на конструкция и моделиране на светлосянката на формата в пространството, основи на пластичната художествена композиция, провеждане на учебно-творчески експерименти.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Цвят. Основни характеристики. Натюрморт - 1 част
  2. Цвят. Основни характеристики. Натюрморт - 2 част
  3. Монохромни хармонии - натюрморт от геометрични и битови предмети - 1 част
  4. Монохромни хармонии - натюрморт от геометрични и битови предмети - 2 част
  5. Основни конструктивни обеми, елементи и пропорции. Геометричен анализ - 1 част
  6. Основни конструктивни обеми, елементи и пропорции. Геометричен анализ - 2 част
  7. Структурен анализ. Светлина и сянка. Елементи на светлосянката.Контрастна хармония. КОнферанс

Литература по темите:

Литература:

1. "За духовното в изкуството ", В.И. Кандински.

2. "Естетика на модерното изкуство", Димитър Аврамов