TCMB774 Увод в телероботиката

Анотация:

Курсът по телероботика е предназначен за студенти от програма "Телекомуникации" на НБУ и обхваща широк спектър от теми, включително управление на цифрови услуги и езиците за описание на сложни системи като UML. Студентите ще изучават високоотговорни системи като ADA и C/C++ по препоръките на MISRA, както и софтуери като RobotDK. Курсът покрива основите и приложенията на телероботиката, запознавайки студентите с различни видове роботи, сензорни системи, актуатори и стандартни контролери. Те ще научат как да използват цифрови комуникационни интерфейси и операционни системи в реално време, както и да дебъгват и тестват функционални прототипи. Курсът също така разглежда дистанционното управление на роботи, машинното зрение и практическите приложения на телероботиката в медицината и космическите изследвания. Етичните въпроси, безопасността и бъдещите тенденции в телероботиката също са важна част от обучението.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

доц. Георги Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След успешно завършване на курса могат да разработват системи и софтуер, както и да правят спецификации за изготвяне на реални проекти свързани с роботизация на материални и виртуални услуги и системи.
Предварителни изисквания:
Работа със софтуер и хардуер за първично прототипиране, познания в програмирането и електрониката са препоръчителни.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение в телероботиката: История и развитие на телероботиката Основни концепции и терминология Приложения на телероботиката в различни индустрии
  2. Основи на роботиката: Видове роботи и тяхната класификация Компоненти на роботични системи: сензори, задвижвания, контролери Основи на кинематиката и динамиката на роботи
  3. Комуникационни технологии в телероботиката: Видове комуникационни мрежи: жични и безжични Протоколи за комуникация в реално време Надеждност и сигурност на комуникационните канали
  4. Сензорни системи и данни: Видове сензори и тяхното приложение в телероботиката Обработка и анализ на сензорни данни Интеграция на сензорни системи с телероботи
  5. Контрол и управление на телероботи: Основни методи за управление на роботи Алгоритми за дистанционно управление Обратна връзка и адаптивни системи за контрол
  6. Визуални системи и машинно зрение: Основи на компютърното зрение Техники за обработка на изображения и видео Приложение на машинно зрение в телероботиката
  7. Практическо приложение на телероботиката: Дистанционни манипулации и операции Телероботика в медицината: хирургически роботи Телероботика в космическите изследвания
  8. Проектиране и разработка на телероботични системи: Системен подход към проектиране на телероботи Избор на компоненти и интеграция Тестове и верификация на телероботични системи
  9. Етика и безопасност в телероботиката: Етични въпроси и социално въздействие на телероботиката Стандарти и регулации за безопасност Управление на рисковете при използване на телероботи
  10. Бъдеще на телероботиката: Нови тенденции и технологии Потенциални приложения и развитие Влияние на изкуствения интелект и машинното обучение върху телероботиката

Литература по темите:

Спецификации и препоръки за писане на сигурен и надежден код.

Фирмени документи свързани с конкретни системи.

Уики на различните софтуерни и хардуерни производители.