OOOK101 Разчитане на миналото

Анотация:

Запознава с изобретението на писмеността в Средиземноморския свят и среща студентите с древните култури на Месопотамия, Египет, Анатолия, Иран и древна Грърция. Курсът представя и историята на дешифрирането на древните писмени системи.

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Владимир Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) познават историята на писмеността като технология

2) познават основната хронология на средиземноморския свят в античността

3) могат да контекстуализират и сравняват археологически и исторически доказателства, свързани с писмеността, от различни места и периоди


Предварителни изисквания:
Не се изискват.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Богданов, Б. 1991: Орфей и древната митология на Балканите. (София).

Bryce, T. 2006: The Trojans and Their Neighbours. (London and New York).

Burkert, W. 1970: ‘Jason, Hysipyle, and New Fire at Lemnos: A Study of Myth and Ritual’, The Classical Quaterly, New Series, v. 20, 1, 1-16.

Burkert, W. 1983: Homo Necans. (Los Angeles/London).

Chadwick, J. 1973: Documents in Mycenaean Greek (Cambridge).

Гамкрелидзе, Т. В. и В. В. Иванов 1984: Индоевропейский язык и индоевропейцы. ч. 1 и ч.2. (Тбилиси)

Димитров, П. 2007: Индоевропейски езици и култура. София.

Drews, R. 2004: Early Riders (New York and London).

Evans, A. 1935: The Palace of Minos (London).

Георгиева, Р., Т.Спиридонов, М. Рехо 1999: Етнология на траките. (София), 184-216.

Китов, Г. 1979: Тракийските могили край Стрелча (София).

Kitov, G. 1994: ‘Ein neuentdecktes thrakisches Furstengrab bei Kazanlak (Sudbulgarien)’, Das Altertums 39, 287-300.

Kitov, G. 1999: ‘Royal Insignia, Tombs and Temples in the Valley of the Thracian Rulers’, Archaeologia Bulgarica 3.1, 1-20.

Китов, Г. 2005: Долината на тракийските владетели. (Варна)

Mallory, J.P. 1989 (1996): In Search of the Indo-Europeans. (London).

Михаилов, Г. 1972: Траките (София).

Reading the Past. British Museum. London 1990.

Василева, М. 2005: Цар Мидас между Европа и Азия. София.

Watkins, C. 2001: How to Kill a Dragon (Oxford).

Woods, C. 2010. Visible Language. Inventions of Writing in the Ancient Middle East and Beyond. Chicago.