OOOK078 Културата на Древен Египет

Анотация:

Въвеждащо изложение на историята на Древен Египет с нейните културологични особености. Въведение в египетската хронология, основни периоди на най – древната египетска история и особеностите на историческия процес – причини, следствия, главни събития, разгледани през призмата на египетската култура – религия, светоусещане, бит и контакти с другите цивилизации на древността.

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Сергей Игнатов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти трябва да:

1) знаят:

• Основните периоди,събития и действащи лица в египетската история

• Отличителните особенсти на древноегипетската култура

2) могат:

• Да съпоставят характерните особености на историята на Древен Египет с историята на древните общества

• Да отграничават собствено египетските особености в тяхната духовна култура, както и да познават наученото в контекст


Предварителни изисквания:
Общи познания в областта на историята

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Древен Егпет в епохата на неолита
 2. Културни особености на додинастическия Египет
 3. Хронология и периодизация на Древен Египет
 4. Египет и Средиземноморието
 5. Египет и Африка
 6. Египет и Мала Азия
 7. Египетската писменост и създаване на писмеността
 8. Папирусът и писмената култура на древните египтяни
 9. Древноегипетският принос в областта на математиката, астрономията и естествените науки в древността
 10. Влияние на древноегипеската религия върху религиозните учения в Предна Азия
 11. Египет и Античността
 12. Египет и християнството

Литература по темите:

1. Коростовцев, М.А. Введение в египетскую филологию. Москва 1963

2. Петровский, Н.С. Египетский язык. Ленинград 1958

3. Петровский, Н.С. Сочитания слов в египетском языке. Москва 1978

4. J.P. Allen. The inflexion of the verb in the pyramid text. Bibl. Aeg. Malibu 1984

5. J.P. Allen Form, function and meaning in the Early Egyptian verb. Lingua Aegyptica1

6. Binnick R. I. Time and the verb. A guide to Tens and aspect. Oxford 1991

7. Callender J.B. Studies in the nominal Sentence in Egyptian and Coptic. LA 1984

8. Cerny J.,S.I. Groll A late Egyptian Grammar. Rome 1974

9. Comrie B. Language universals and Linguistic Typology. Cambridge 1985

10. Depuydt L Conjunction, Contiguity, Contingency. Oxford 1993

11. Doret E. The Narrative verbal system of Old and Middle Egyptian.Geneva 1986

12. Edel E Altagyptische Grammatik. Roma 1955-1964

13. Erman Neuagyptische Grammatik. Leippzig 1933

14. Gardiner A.H. Egyptian Grammar. Oxford 1957

15. Gunn B. Studies in Eggyptan Syntax. Paris 1924

16. Hock H.H. Principles of Historical Linguistics. Berlin 1991

17. Loprieno A. Ancient Egyptian. A linguistic Introduction. Cambridge 1995

18. Polotski H.J. Egyptian Tenses.Juraselem 1965

19. Schenkel W. Die alaegyptische Suffixkonjugation .Wiesbaden 1975

20. Schenkel W Einfuehrung in die altaegyptisce Sprashwissenschsft. Darmstadt 1990

21. Westendorf W. Der Gebrauch des Passivs in der Klassischen Literatur der aegypter

Средства за оценяване:

Курсова работа

Тест