GENB091 Право, политика, цивилизация

Анотация:

Курсът съчетава теоретичните и практическите познания и измерения на правото, политиката и цивилизационното им развитие. Студентите се запознават с това как политиката променя правните норми и как законите оказват влияние при вземане на политически решения. Курсът предлага общи познания за развитието на човешката цивилизация и измеренията на правото и политиката в различните етапи на развитието ѝ. В курса се изучават исторически и съвременни образци на речи, дебати, закони, които са свързани най-вече с българските конституционни и правни извори.

Курсът има за задача да даде познания на студентите да могат да анализират процесите, които са протичали или се случват при подготовката и приемането на правилата, по които функционира държавата. Целите на курса са студентите да се научат и да разбират правото и политиката като това става на базата на познания за развитието на цивилизационните процеси, които са протичали в света и в България.

прочети още
Финанси

Преподавател(и):

 Надежда Йорданова  
проф. Екатерина Михайлова  д-р
гл. ас. Христо Чукурлиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Развитието и взаимоотношенията между правото и политика в различни периоди на цивилизацията и в България.

2) могат:

• Да познават развитието на правото и политика в различни периоди от развитието на цивилизацията;

• Да правят анализ за връзката между право и политика.


Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Право и политика – понятия, прилики и разграничения. Демокрация и право. Тирания (диктатура) и право.
 2. Конституция и политика: Поява на конституциите; Харти и правни системи през Средновековието: Развитие на правни рамки и харти в средновековна Европа. Магна Харта и нейното влияние върху конституционното право.
 3. Форма на държавата – различни видове управление Форми на управление в древните цивилизации: Сравнителен анализ на системите на управление в древността. Изследване на монархии, градове-държави и ранни демократични експерименти. Форми на демократично управление от началото на човешката цивилизация до Древна Гърция и Рим. Оформяне на демократични модели на управление по подобие на Гърция и Рим.
 4. Появата на централизирани властови структури и наследствено управление. Примери за династично наследяване и консолидация на властта. Империи и съюзи. Разглеждане на различните модели на империя и съюз в древността. Модели извън Европа и Средиземноморието – Америка и Далечен Изток.
 5. Монархия или република; Парламентарно или президентско управление. Българските примери.
 6. Българските конституции: Конституционният дебат в Учредителното събрание.
 7. Конституционният дебат в 6-то ВНС.
 8. Конституционният дебат в 7-то ВНС.
 9. Практическа работа с текст
 10. Закони и политика: Създаване на закони при различни политически режими; Правни системи в ранните цивилизации: Еволюция на правните системи от обичайното право до ранните кодифицирани закони. Изследване на забележителни правни кодекси като кодекса на Хамурапи. Законите на древна Атина и Рим.
 11. Българското право – обичайно право, рецепиране на правото, законодателство при различните български конституционни режими
 12. Извънредно законодателство. Българските примери.
 13. Практическа работа с текст
 14. Избори, закони, политика Избирателно право – обществена функция или субективно право? Цензове при гласуването – възраст, пол, образование, имущество.
 15. Задължително гласуване. Избирателни системи и ефектите им върху управлението – устминстърски или консенсусен модел. Българските избирателни закони.
 16. Практическа работа с текст
 17. Пряко управление от древността до днес Пряко и непряко управление в древността: модели за едното и другото по примера на Атина, Спарта и Рим. Швейцарската пряка демокрация.
 18. Прякото управление в България – политика и закони.
 19. Право на собственост, икономическа система и политика. Средновековни градове и гилдии: Растежът и значението на средновековните градове и тяхното управление. Изследване на гилдиите като социално-икономически и политически субекти. Патримониалната държава – значението на собствеността като източник на власт в държавата - конституционното проявление.
 20. Икономика и собственост при българските конституции и законодателство.
 21. Парламент и политика. Поява на парламентите, парламентаризъм. Значението на парламентите като институции на представителната власт.
 22. Българският парламентаризъм. Парламентарните правила.
 23. Практическа работа с текст
 24. Съдебна власт и политика. Средновековно право и съдебни системи: Разбиране на правните системи и практики в средновековните общества. Утвърждаване на съдебната власт като независима власт.
 25. Съдебната власт в България – конституционни модели. Политическият дебат и съдебната власт – конституции, закони, институции.
 26. Практическа работа с текст
 27. Религия, политика, право. Ролята на религията в древните общества: Изследване на религиозните вярвания и практики в древните цивилизации. Изследване на ролята на религията в социалното сближаване и политическата власт. Църквата и политическата власт в средновековна Европа: Разглеждане на отношенията между църквата и светските владетели. Влияние на Църквата върху политическата власт и управление в средновековна Европа.
 28. Религията в българския конституционен ред и законодателство.
 29. Местната власт и политиката. Средновековният град и възходът на гражданските институции: Изследване на урбанизацията и развитието на гражданските институции. Анализ на градските харти, градските управи и градската автономия.
 30. Форма на държавно устройство – единна/унитарна държава, съюзна/федерална държава. Регионално устройство и местно самоуправление в България.

Литература по темите:

• Карън Армстронг, „Кратка история на мита“

• Ювал Ноа Харари, „Сапиенс“

• Фернан Бродел, „Граматика на цивилизациите“

• Джаред Даймънд, „Пушки, вируси, стомана“

• Мери Биърд, „ История на Древния Рим“

• Огнян Радев, „Лекции по антична култура“

• Франсоа дьо Полиняк, „Раждането на гръцкия град – култове, пространство и общество“

• Фредерик Бастиа, „Държавата“

• Също и с адаптирани за тях текстове и идеи на Арнолд Тойнби

• Баламезов, Ст., Конституционно право, т.1,2,3, С.1993

• Владикин, Л., Организация на демократичната държава, С.1992.

• История на политическите и правните идеи Тодор Недев

• История на политическите и правните учения Прев. от рус. език Георги Хр. Георгиев

• Хайек, Фридрих Август фон - Право, законодателство и свобода

• Тафков, Димитър, Философия на политиката

• Стоянов, Желязко Димитров, Философия на правото

• Речите, които промениха света

• Речите, които промениха историята

Средства за оценяване:

• Анализ на текст

• Презентация

• Участие в дебат