BAEB042 Социална и стопанска история на България

Анотация:

Курсът Социална и стопанска история на България има за цел да представи на студентите с помощта на избрани примери общата картина на икономическото развитие и съпътстващите го социални явления и всекидневие, следвайки хронологичния диапазон от периода на Българското възраждане до посткомунистическо време. Попадайки в широкия постимперски, балкански и източноевропейски контекст, българската икономическа и социална история има свои особености, които този курс се стреми да подчертае и задълбочи. Чрез кръстосване на теми като социално неравенство, индустриализация, експлоатация на ресурси и експлоатация на труда, имиграция и емиграция, студентите ще имат възможността да се запознаят с различни обекти на дисциплината социална история през призмата на стопанската история.

прочети още
Финанси

Преподавател(и):

проф. Веселин Методиев  д-р
гл. ас. Любомира Вълчева-Нъндлол  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• какво е социална история и какви са нейните методи и обекти

• основни факти от социалната и стопанска история на българите

• най-значимите моменти от стопанската история на модерната българска държава и техният ефект върху обществото

2) могат:

• да асоциират социални феномени и икономически етапи от европейската и българската история

• да пласират различни етапи от българската история в по-широк световен и европейски контекст

• да работят с различни исторически източници (его документи, лични и институционални архивни


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• базови знания за европейската и българската история

• интерес към социалните наукиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Румен Даскалов, Българското общество, т I и т II, София: Гутенберг, 2004.

• Петър Мутафчиев, Книга за българите, София: Болкан Пъблишинг Къмпани, 1998.

• Николай Генчев, Очерци. Социално-психологически типове в българската история, София: Изток-Запад, 2011.

• Румен Аврамов, Стопанският XX век на България. София: Център за либерални стратегии, 2001.

• Румен Аврамов, Комуналният капитализъм. Том I, II и III, София: Фондация „Българска наука и култура“, 2007.

• Ивайло Знеполски (ред.), История на Народна република България. Режимът и обществото. Институт за изследване на близкото минало, София: Сиела, 2009.

• Тома Пикети, Капиталът, XXI век, София: Изток-Запад, 2018.

• Richard J. Crampton, Bulgaria, Oxford University Press, Oxford, 2007.

Допълнителна тематична литература

• Zahra, Tara. “Each Nation Only Cares for Its Own“: Empire, Nation, and Child Welfare Activism in the Bohemian Lands, 1900–1918. The American Historical Review, vol. 111, no. 5, 2006, pp. 1378–1402.

• Пенчо Д. Пенчев, Османската империя и българският стопански национализъм през третата четвърт на XIX век, в: Пламен Митев и Ваня Рачева, Империи, граници, политики (XIX – началото на XX век), Сборник с материали от международна научна конференция Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 27 и 28 февруари 2015 г. София: Университетско издателство „св. Климент Oхридски“, 2016.

• Величко Тодоров, Чехи в България – История и топология на една цивилизаторска роля, Homo Bohemicus, София, І, n° 3, 1995.

• Andreas Resch: Under Pressure to Adapt: Corporate Business and the New Order in Post-1918 Central Europe; in: Günter Bischof, Fritz Plasser (Eds.) Peter Berger, Guest Editor: From Empire to Republic: Post-World War I Austria; Contemporary Austrian Studies, Volume 19, University of New Orleans Press, Innsbruck University Press, pp. 336-369.

• Peter Berger: Wealth, Poverty and Institutions in the Habsburg Empire’s Successor States (1918-1929) in: Günter Bischof, Fritz Plasser (Eds.) Peter Berger, Guest Editor: From Empire to Republic: Post-World War I Austria; Contemporary Austrian Studies, Volume 19, University of New Orleans Press, Innsbruck University Press, pp. 370-398.

• Theodora Dragostinova, Competing Priorities, Ambiguous Loyalties: Challenges of Socioeconomic Adaptation and National Inclusion of the Interwar Bulgarian Refugees, Nationalities Papers, Vol. 34, No. 5, November 2006.

• Цветана Кьосева, България и руската емиграция (20-те - 50-те години на ХХ в.), София: Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия, 2002.

• Георги Марков (съст.), Втората световна война и България, 1939-1947, сборник доклади от научна конференция, Сливен: ИК „Жажда”, 2006.

• Красимира Даскалова и Татяна Кметова (съст.), Пол и преход: 1938 – 1958, сборник доклади от научна конференция, София: Център за изследвания и политики за жените, 2011.

• Николай Аретов и Николай Чернокожев (съст.), Балкански идентичности в бълг. култура от модерната епоха ХІХ–ХХ в., Ч.1, Ч. 2, София : Кралица Маб, 2001. и Ч. 4, София : БАН. Инст. за литература, 2003.

• Nadège Ragaru, "Rendre service" : politique et solidarités privées en Bulgarie post-communiste. In: CEMOTI, n°31, 2001. Jeune recherche. pp. 9-56. (DOI : https://doi.org/10.3406/cemot.2001.1570)

Средства за оценяване: